anh 11 trang 34Lời giải bài xích luyện Unit 3 lớp 11 Writing trang 34, 35 vô Unit 3: Cities of the future Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 3.

Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 11 trang 34

1 (trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following ideas and decide whether they are advantages or disadvantages of living in a smart thành phố. Tick (v) the appropriate box (Đọc những ý tưởng phát minh tại đây và ra quyết định coi bọn chúng là ưu thế hoặc bất lợi khi sinh sống vô một TP.HCM mưu trí. Đánh vệt (v) vô dù quí hợp)

Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

Advantages: 1, 4, 5

Disadvantages: 2, 3, 6

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Công nghệ mưu trí canh ty cuộc sống thường ngày của quý khách dễ dàng và đơn giản rộng lớn bằng phương pháp giảm sút việc làm mái ấm gia đình.

2. Nếu ko được giảng dạy, người dân sẽ không còn biết phương pháp dùng những technology vô TP.HCM mưu trí.

3. Người dân có khả năng sẽ bị giới hạn quyền riêng lẻ tự camera được lắp ráp mọi nơi vô TP.HCM.

4. Tác động xấu đi cho tới môi trường xung quanh thấp hơn.

5. Công nghệ mưu trí canh ty TP.HCM hoạt động và sinh hoạt hiệu suất cao rộng lớn.

6. Mọi người trở thành lo ngại vì thế vấn đề cá thể của mình rất có thể ko được bảo đảm.

2 (trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the article below and match its parts with the correct descriptions (Đọc nội dung bài viết tiếp sau đây và nối những phần của chính nó với những tế bào miêu tả đúng)

____ A. Introduction - A short paragraph stating the issue and what the article will cover

____ B. Title - The topic of the article in a few words

Quảng cáo

____ D. Conclusion - A summary of the main points and sometimes the writer’s opinion

____ C. Body paragraphs - Each presenting a main point for or against the issue, supported by facts, examples, or explanations

[ 1 ] Living in a smart city: GOOD or BAD?

[ 2 ] If you live in a smart thành phố, you will probably agree with u that life is not all good as some people may think. So what are the pros and cons of living in a smart city?

[ 3 ] The good thing about smart cities is that they are very modern. Smart technologies make people’s lives easier by reducing household chores. Besides, the thành phố infrastructure which includes sensors and cameras collects information about people and their activities, and uses it vĩ đại provide faster, cheaper, and better services.

[ 4 ] On the other hand, living in a smart thành phố has some disadvantages. Some smart technologies are difficult vĩ đại use and without training, thành phố dwellers might find them useless. With cameras everywhere in public spaces, people also have limited privacy. They are worried that their personal information might not be protected, and they might become victims of cybercrime.

[ 5 ] In conclusion, living in a smart thành phố has both advantages and disadvantages. However, I think these urban areas offer great promise. The issues should be dealt with in the years ahead as the world’s population keeps growing, and more people are moving vĩ đại big cities.

Quảng cáo

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

Sống vô một TP.HCM thông minh: TỐT hoặc XẤU?

Nếu các bạn sinh sống vô một TP.HCM mưu trí, có lẽ rằng các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng cuộc sống thường ngày ko nên khi nào thì cũng chất lượng tốt đẹp mắt như một trong những người vẫn nghĩ về. Vậy những ưu và điểm yếu của việc sinh sống vô một TP.HCM mưu trí là gì?

Điểm hoặc của những TP.HCM mưu trí là nó rất tiến bộ. Công nghệ mưu trí thực hiện cho tới cuộc sống thường ngày của quý khách dễ dàng và đơn giản rộng lớn bằng phương pháp giảm sút việc làm mái ấm gia đình. Hình như, hạ tầng TP.HCM bao hàm cảm ứng và camera tích lũy vấn đề về loài người và hoạt động và sinh hoạt của mình, bên cạnh đó dùng vấn đề tê liệt nhằm cung ứng cty thời gian nhanh rộng lớn, rẻ rúng rộng lớn và chất lượng tốt rộng lớn.

Mặt không giống, sinh sống vô một TP.HCM mưu trí với một trong những điểm yếu. Một số technology mưu trí cực kỳ khó khăn dùng và còn nếu không được giảng dạy, người dân TP.HCM rất có thể thấy bọn chúng không có tác dụng. Với camera ở từng điểm vô không khí công nằm trong, quý khách cũng trở nên giới hạn quyền riêng lẻ. Họ lo ngại rằng vấn đề cá thể của mình rất có thể ko được bảo đảm và chúng ta rất có thể phát triển thành nàn nhân của tội phạm mạng.

Xem thêm: 13 một

Tóm lại, sinh sống vô một TP.HCM mưu trí đối với tất cả ưu thế và điểm yếu. Tuy nhiên, tôi nghĩ về những quần thể khu đô thị này hứa hứa thật nhiều. Các yếu tố rất cần được giải quyết và xử lý trong mỗi năm cho tới khi dân sinh trái đất không ngừng nghỉ tăng thêm và càng ngày càng có rất nhiều người trả cho tới những TP.HCM rộng lớn.

3 (trang 35 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an article (120-150 words) about other advantages and disadvantages of living in a smart thành phố. Use the suggested ideas in 1, the sample in 2, and the outline below vĩ đại help you (Viết một bài xích báo (120-150 từ) về những tiện lợi và trở ngại không giống khi sinh sống vô một TP.HCM mưu trí. Sử dụng những ý tưởng phát minh được khêu gợi ý vô phần 1, hình mẫu vô phần 2 và dàn ý bên dưới sẽ giúp bạn)

Gợi ý:

Smart cities are built on new technologies vĩ đại improve people’s lives. The idea of living in one of them sounds very exciting. But is a life controlled by smart technologies good or bad for us?

Let’s start with the advantages.  Living in a smart thành phố can reduce the negative impact on the environment. Future smart cities will be built in new urban areas with a lot of green space. City dwellers will also care more about the environment, so sánh they will try vĩ đại find ways vĩ đại make their cities greener and more sustainable, for example, by growing vegetables in their roof gardens.

What about the disadvantages? Smart cities can also affect people’s private lives. When cameras are installed for security purposes, thành phố dwellers will lose their right vĩ đại privacy. They may think that someone is watching them all the time, and feel uncomfortable.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages of living in a smart thành phố. In my opinion, the benefits are greater, and people will find a way vĩ đại adapt vĩ đại the new lifestyle and overcome the challenges.

Hướng dẫn dịch:

Các TP.HCM mưu trí được xây cất bên trên những technology mới mẻ nhằm nâng cao cuộc sống thường ngày của quý khách. Ý tưởng sinh sống ở một trong những số bọn chúng nghe dường như cực kỳ thú vị. Nhưng một cuộc sống thường ngày được trấn áp vày những technology mưu trí là chất lượng tốt hoặc xấu xa cho tới bọn chúng ta?

Hãy chính thức với những ưu thế. Sống vô một TP.HCM mưu trí rất có thể rời hiệu quả xấu đi cho tới môi trường xung quanh. Các TP.HCM mưu trí vô sau này sẽ tiến hành xây cất bên trên những quần thể thành phố mới với rất nhiều không khí xanh rớt. Cư dân TP.HCM cũng tiếp tục quan hoài nhiều hơn thế cho tới môi trường xung quanh, vậy nên chúng ta tiếp tục nỗ lực mò mẫm phương thức cho tới TP.HCM của mình xanh rớt rộng lớn và vững chắc và kiên cố rộng lớn, ví dụ điển hình bằng phương pháp trồng rau củ vô quần thể vườn bên trên cái căn nhà của mình.

Điều gì về những bất lợi? Thành phố mưu trí cũng rất có thể tác động cho tới cuộc sống thường ngày riêng lẻ của quý khách. Khi camera được lắp ráp vì thế mục tiêu bình yên, người dân TP.HCM tiếp tục thất lạc quyền riêng lẻ. Họ rất có thể cho là ai tê liệt đang được theo đuổi dõi chúng ta từng khi và cảm nhận thấy ko tự do thoải mái.

Tóm lại, đối với tất cả ưu thế và điểm yếu khi sinh sống vô một TP.HCM mưu trí. Theo tôi, quyền lợi to hơn, và quý khách tiếp tục mò mẫm cơ hội thích ứng với lối sinh sống mới mẻ và vượt lên những thử thách.

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 3

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Language (trang 29, 30, 31)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Reading (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Speaking (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Listening (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Communication and Culture (trang 35, 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm thắt điều giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2
 • Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage

Xem thêm thắt những tư liệu canh ty học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án
 • 600 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: những đồ vật có hình lập phương

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-becoming-independent.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học