bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Mẫu bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 200/2014/TT-BTC tiên tiến nhất bao gồm cả bạn dạng word và Excel, những chúng ta có thể chuyên chở Mẫu bảng phẳng phiu kế toán tài chính free bên trên trên đây. Hướng dẫn cơ hội lập bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 200 cụ thể.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang xem: bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Đơn vị báo cáo:……………….... Mẫu số B 01 – DN
Địa chỉ:………………………….

(Ban hành theo dõi Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Sở Tài chính)


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày ... mon ... năm ...(1)
(Áp dụng cho tới công ty thỏa mãn nhu cầu giả thiết sinh hoạt liên tục)

Đơn vị tính:.............

 
 

TÀI SẢN

 

số

 
 
Thuyết minh
Số thời điểm cuối năm (3) Số
đầu  năm 
(3)
1 2 3 4 5
 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

 
100
     
I. Tiền và những khoản tương tự tiền 110      
1. Tiền 111      
2. Các khoản tương tự tiền
 
112      
II. Đầu tư tài chủ yếu cộc hạn 120      
1. Chứng khoán kinh doanh 121      
2. Dự chống rời giá chỉ kinh doanh thị trường chứng khoán sale (*) 122   (…) (…)
3. Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn
 
123
 
     
III. Các khoản nên thu cộc hạn 130      
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng hàng 131      
2. Trả trước cho những người cung cấp cộc hạn 132      
3. Phải thu nội cỗ cộc hạn 133      
4. Phải thu theo dõi tiến trình plan phù hợp đồng xây dựng 134      
5. Phải thu về giải ngân cho vay cộc hạn 135      
6. Phải thu thời gian ngắn khác 136      
7. Dự chống nên thu thời gian ngắn khó khăn đề nghị (*) 137      
8. Tài sản thiếu thốn hóng xử lý
 
139      
IV. Hàng tồn kho 140      
1. Hàng tồn kho 141      
2. Dự chống rời giá chỉ sản phẩm tồn kho (*) 149   (…) (…)
         
V. Tài sản thời gian ngắn khác 150      
1. Ngân sách trả trước cộc hạn 151      
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152      
3. Thuế và những khoản không giống nên thu Nhà nước 153      
4. Giao dịch giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ 154      
5. Tài sản thời gian ngắn khác 155      
 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN

 
200
     
I. Các khoản nên thu nhiều năm hạn 210      
1. Phải thu lâu năm của khách hàng hàng 211      
2. Trả trước cho những người cung cấp nhiều năm hạn 212      
3. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc 213      
4. Phải thu nội cỗ nhiều năm hạn 214      
5. Phải thu về giải ngân cho vay nhiều năm hạn 215      
6. Phải thu lâu năm khác 216      
7. Dự chống nên thu lâu năm khó khăn đề nghị (*)
 
219   (...) (...)
II. Tài sản cố định 220      
1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 221      
      - Nguyên giá 222      
      - Giá trị hao sút luỹ tiếp (*) 223   (…) (…)
2. Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính 224      
      - Nguyên giá 225      
      - Giá trị hao sút luỹ tiếp (*) 226   (…) (…)
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình 227      
      - Nguyên giá 228      
      - Giá trị hao sút luỹ tiếp (*)
 
229   (…) (…)
III. Bất động sản đầu tư 230      
      - Nguyên giá 231      
      - Giá trị hao sút luỹ tiếp (*) 232      
      (…) (…)
IV. Tài sản dở dang nhiều năm hạn 
1. Ngân sách phát triển, sale dở dang nhiều năm hạn
2. Ngân sách thi công cơ bạn dạng dở dang
240
241
242
     
         
V. Đầu tư tài chủ yếu nhiều năm hạn 250      
1. Đầu tư nhập công ty lớn con 251      
2. Đầu tư nhập công ty lớn liên kết kinh doanh, liên kết 252      
3. Đầu tư canh ty vốn liếng nhập đơn vị chức năng khác
4. Dự chống góp vốn đầu tư tài chủ yếu lâu năm (*)
253
254
     
5. Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn 255   (…) (…)
VI. Tài sản lâu năm khác 260      
1. Ngân sách trả trước nhiều năm hạn 261      
2. Tài sản thuế thu nhập thôi lại 262      
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay cho thế nhiều năm hạn 263      
4. Tài sản lâu năm khác 268      
 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

 
 
270
     
 

C - NỢ PHẢI TRẢ

 
300
     
I. Nợ cộc hạn 310      
1. Phải trả người cung cấp cộc hạn 311      
2. Người mua sắm trả chi phí trước cộc hạn 312      
3. Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước 313      
4. Phải trả người lao động 314      
5. Ngân sách nên trả cộc hạn 315      
6. Phải trả nội cỗ cộc hạn 316      
7. Phải trả theo dõi tiến trình plan phù hợp đồng xây dựng 317      
8. Doanh thu ko triển khai cộc hạn 318      
9. Phải trả thời gian ngắn khác 319      
10. Vay và nợ mướn tài chủ yếu cộc hạn 320      
11. Dự chống nên trả cộc hạn 321      
12. Quỹ biểu dương thưởng, phúc lợi 322      
13. Quỹ bình ổn định giá 323      
14. Giao dịch giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ 324      
II. Nợ nhiều năm hạn 330      
1. Phải trả người cung cấp nhiều năm hạn 331      
2. Người mua sắm trả chi phí trước nhiều năm hạn 332      
3. Ngân sách nên trả nhiều năm hạn 333      
4. Phải trả nội cỗ về vốn liếng kinh doanh 334      
5. Phải trả nội cỗ nhiều năm hạn 335      
6. Doanh thu ko triển khai nhiều năm hạn 336      
7. Phải trả lâu năm khác 337      
8. Vay và nợ mướn tài chủ yếu nhiều năm hạn 338      
9. Trái phiếu fake đổi 339      
10. Cổ phiếu ưu đãi 340      
11. Thuế thu nhập thôi lại nên trả 341      
12. Dự chống nên trả nhiều năm hạn 342      
13. Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ 343      

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU
 
400      
I. Vốn mái ấm sở hữu 410      
1. Vốn canh ty của mái ấm sở hữu
    - Cổ phiếu phổ thông sở hữu quyền biểu quyết
    - Cổ phiếu ưu đãi
411
411a
411b
     
2. Thặng dư vốn liếng cổ phần 412      
3. Quyền lựa chọn quy đổi trái ngược phiếu 413      
4. Vốn không giống của mái ấm sở hữu 414      
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415   (...) (...)
6. Chênh chênh chếch nhận xét lại tài sản 416      
7. Chênh chênh chếch tỷ giá chỉ hối hận đoái 417      
8. Quỹ góp vốn đầu tư vạc triển 418      
9. Quỹ tương hỗ bố trí doanh nghiệp 419      
10. Quỹ không giống nằm trong vốn liếng mái ấm sở hữu 420      
11. Lợi nhuận sau thuế ko phân phối
     - LNST ko phân phối lũy tiếp theo thời điểm cuối kỳ trước
     - LNST ko phân phối kỳ này
421
421a
421b
     
12. Nguồn vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB 422      
II. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác 430      
  1. Nguồn kinh phí 431      
  2. Nguồn ngân sách đầu tư đã tạo nên TSCĐ 432      

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)

 
440
     

Lập, ngày ... mon ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, chúng ta tên)
- Số chứng từ hành nghề;
- Đơn vị cung ứng công ty tiếp toán
(Ký, chúng ta tên) (Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)

---------------------------------------------------------------------

Xem thêm: cách làm cơm mẻ

Ghi chú:
(1)   Những tiêu chí không tồn tại số liệu được miễn trình diễn tuy nhiên ko được tấn công lại “Mã số” tiêu chí.
(2)   Số liệu trong số tiêu chí sở hữu vết (*) được ghi thông qua số âm bên dưới kiểu dáng ghi nhập ngoặc đơn (...).
(3)   Đối với công ty sở hữu kỳ kế toán tài chính năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ rất có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ rất có thể ghi là “01.01.X“. 
(4) Đối với những người lập biểu là những đơn vị chức năng công ty kế toán tài chính nên ghi rõ ràng Số chứng từ hành nghề ngỗng,  tên và vị trí Đơn vị cung ứng công ty kế toán tài chính. Người lập biểu là cá thể ghi rõ ràng Số chứng từ hành nghề ngỗng.

Tải Mẫu bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 200 về bên trên đây:

Tải bạn dạng word: TẢI VỀ

Tải bạn dạng ExcelMẫu tuột sách kế toán tài chính bên trên Excel


Chú ý: Từ ngày 1/1/2017 Chỉ sở hữu Bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 200 nhé. Không sở hữu bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 133 tuy nhiên thay nhập đóMẫu report tình hình tài chủ yếu theo dõi Thông tư 133

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG thường xuyên đào tạo và giảng dạy kế toán tài chính thực hành thực tế thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 0963.133.042

Email: [email protected]

Website: mamnonconmeovang.edu.vn

Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Xem thêm: cổng inox 2 cánh