bảng tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2022

Tuổi về hưu, mon chính thức nhận lương bổng hưu vô năm 2022 được triển khai theo đuổi Nghị ấn định 135/2020/NĐ-CP

Các tệp tin excel cần thiết về tính chất chi phí lương bổng, thưởng, bảo đảm xã hội

1. Lộ trình kiểm soát và điều chỉnh tuổi hạc về hưu của những người lao động

Bạn đang xem: bảng tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2022

Trong năm 2022, tuổi hạc về hưu của những người làm việc vô ĐK làm việc thông thường là đầy đủ 60 tuổi hạc 06 mon so với làm việc phái mạnh và đầy đủ 55 tuổi hạc 08 mon so với làm việc nữ; tiếp sau đó, cứ hàng năm gia tăng 03 mon so với làm việc phái mạnh cho tới Lúc đầy đủ 62 tuổi hạc vô năm 2028 và cứ hàng năm gia tăng 04 mon so với làm việc phái đẹp cho tới Lúc đầy đủ 60 tuổi hạc vô năm 2035.

Bên cạnh bại, khoản 2 Điều 4 Nghị ấn định 135/2020/NĐ-CP vẫn quy ấn định về trong suốt lộ trình kiểm soát và điều chỉnh tuổi hạc về hưu của những người lao động được triển khai theo đuổi bảng bên dưới đây:

Bảng 1. Lộ trình kiểm soát và điều chỉnh tuổi hạc về hưu của của những người lao động

Lao động nam

Lao động nữ

Năm ngủ hưu

Tuổi ngủ hưu

Năm ngủ hưu

Tuổi ngủ hưu

2022

60 tuổi hạc 6 tháng

2022

55 tuổi hạc 8 tháng

2023

60 tuổi hạc 9 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi hạc 4 tháng

2025

61 tuổi hạc 3 tháng

2025

56 tuổi hạc 8 tháng

2026

61 tuổi hạc 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi hạc 9 tháng

2027

57 tuổi hạc 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi hạc 8 tháng

   

2029

58 tuổi

   

2030

58 tuổi hạc 4 tháng

   

2031

58 tuổi hạc 8 tháng

   

2032

59 tuổi

   

2033

59 tuổi hạc 4 tháng

   

2034

59 tuổi hạc 8 tháng

   

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

2. Bảng tra cứu vớt tuổi hạc về hưu, mon chính thức nhận lương bổng hưu

Tuổi về hưu, mon chính thức nhận lương bổng hưu được update theo đuổi Bảng 2. (trong ĐK làm việc bình thường) và Bảng 3. (trong tình huống về hưu sớm) bên dưới đây:

Bảng 2. Bảng tra cứu vớt tuổi hạc về hưu, mon chính thức nhận lương bổng hưu theo đuổi mon, năm sinh của NLĐ về hưu vô ĐK làm việc thông thường.

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng trọn lương bổng hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng trọn lương bổng hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

9

1961

60 tuổi hạc 3 tháng

1

2022

8

1966

55 tuổi hạc 4 tháng

1

2022

10

1961

60 tuổi hạc 6 tháng

5

2022

9

1966

55 tuổi hạc 8 tháng

6

2022

11

1961

6

2022

10

1966

7

2022

12

1961

7

2022

11

1966

8

2022

1

1962

8

2022

12

1966

9

2022

2

1962

9

2022

1

1967

10

Xem thêm: cách xào bắp

2022

3

1962

10

2022

2

1967

11

2022

4

1962

11

2022

3

1967

12

2022

5

1962

12

2022

Bảng 3. Bảng tra cứu vớt tuổi hạc về hưu, mon chính thức nhận lương bổng hưu theo đuổi mon, năm sinh của NLĐ vô tình huống về hưu sớm.

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng trọn lương bổng hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng trọn lương bổng hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

9

1966

55 tuổi hạc 3 tháng

1

2022

8

1971

50 tuổi hạc 4 tháng

1

2022

9

1971

50 tuổi hạc 8 tháng

6

2022

10

1966

55 tuổi hạc 6 tháng

5

2022

10

1971

7

2022

11

1966

6

2022

11

1971

8

2022

12

1966

7

2022

12

1971

9

2022

1

1967

8

2022

1

1972

10

2022

2

1967

9

2022

2

1972

11

2022

3

1967

10

2022

3

1972

12

2022

4

1967

11

2022

4

1972

1

2023

5

1967

12

2022

5

1972

51 tuổi

6

2023

Xem thêm: con đường tơ lụa là gì