chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Bạn đang xem: chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 mon 10 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Căn cứ Nghị ấn định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy ấn định tính năng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hành một vài điều của Luật Giáo dục; Nghị ấn định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hành một vài điều của Luật Giáo dục; Nghị ấn định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị ấn định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý và vận hành giáo dục;

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên phát hành Thông tư quy ấn định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Điều 1. Ban hành tất nhiên Thông tư này quy ấn định chuẩn chỉnh nghề ngỗng nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thực hành Tính từ lúc ngày 23 mon 11 năm 2018.

Thông tư này thay cho thế Quyết ấn định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 mon 01 năm 2008 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành quy ấn định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Điều 3. Chánh Văn chống, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán cỗ quản ngại lý giáo dục, thủ trưởng những đơn vị chức năng nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, giám đốc sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo, thủ trưởng những đơn vị chức năng và cá thể với tương quan Chịu đựng trách móc nhiệm thi hành Thông tư này.


Nơi nhận:
- Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn chống Tổng Bế Tắc thư;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Văn chống Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Sở trưởng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan liêu Trung ương những đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban Quốc gia thay đổi dạy dỗ và moi tạo;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục và đào tạo và Phát triển nhân lực;
- Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ;
- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày thứ 8 mon 10 năm 2018 của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy ấn định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp và công việc nhà giáo mần nin thiếu nhi và chỉ dẫn dùng chuẩn chỉnh nghề ngỗng nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi.

2. Quy ấn định này vận dụng so với nhà giáo mần nin thiếu nhi tại nhà trẻ con, group trẻ con, ngôi trường, lớp mầm non, ngôi trường mần nin thiếu nhi nằm trong khối hệ thống giáo dục quốc dân (sau trên đây gọi công cộng là hạ tầng dạy dỗ chồi non) và những tổ chức triển khai, cá nhân có tương quan.

Điều 2. Mục đích phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Làm địa thế căn cứ nhằm nhà giáo mần nin thiếu nhi tự động reviews phẩm chất, năng lực; thiết kế và triển khai plan tập luyện phẩm hóa học, bồi dưỡng nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thay đổi dạy dỗ.

2. Làm địa thế căn cứ nhằm hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi reviews phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của nhà giáo chồi non; thiết kế và triển khai plan tu dưỡng trở nên tân tiến năng lượng nghề nghiệp và công việc của nhà giáo đáp ứng nhu cầu mục tiêu dạy dỗ của hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, khu vực và của ngành giáo dục và đào tạo.

3. Làm địa thế căn cứ nhằm những phòng ban quản lý và vận hành ngôi nhà nước nghiên cứu giúp, thiết kế và triển khai cơ chế, quyết sách trở nên tân tiến lực lượng giáo viên chồi non; lựa lựa chọn và dùng lực lượng nhà giáo mần nin thiếu nhi nòng cốt.

4. Làm địa thế căn cứ nhằm những hạ tầng huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng giáo viên thiết kế, trở nên tân tiến lịch trình và tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng trừng trị triển phẩm hóa học, năng lượng nghề nghiệp và công việc của nhà giáo mần nin thiếu nhi.

Điều 3. Giải quí kể từ ngữ

Trong Quy ấn định này, những kể từ ngữ tiếp sau đây được hiểu như sau:

1. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong cách thao tác làm việc của nhà giáo vô triển khai việc làm, trọng trách.

2. Năng lực là kĩ năng triển khai việc làm, nhiệm vụ của nhà giáo.

3. Chuẩn nghề nghiệp và công việc nhà giáo chồi non là hệ thống phẩm hóa học, năng lượng tuy nhiên nhà giáo cần thiết đạt được nhằm triển khai trọng trách nuôi dưỡng, chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ trong những hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi.

4. Tiêu chuẩn là đòi hỏi về phẩm hóa học, năng lực ở từng nghành của chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nhà giáo.

5. Tiêu chí là đòi hỏi về phẩm hóa học, năng lực thành phần của xài chuẩn chỉnh.

6. Mức của xài chí là Lever đạt được trong phát triển phẩm hóa học, năng lượng của từng tiêu chuẩn. Có thân phụ nấc so với từng xài chí theo Lever tăng dần: nấc đạt, nấc khá và nấc tốt; nấc cao hơn nữa tiếp tục bao hàm các yêu cầu ở tại mức thấp rộng lớn ngay lập tức kề.

a) Mức đạt: Có phẩm hóa học, năng lượng triển khai nhiệm vụ được phó vô nuôi chăm sóc, chở che, dạy dỗ trẻ con mần nin thiếu nhi bám theo quy định;

b) Mức khá: Có phẩm hóa học, năng lượng dữ thế chủ động thay đổi mới trong triển khai trọng trách và tiềm năng dạy dỗ của hạ tầng dạy dỗ chồi non;

c) Mức tốt: Có phẩm hóa học, năng lượng tạo nên trong nuôi chăm sóc, chở che, dạy dỗ trẻ con em; với tác động tích vô cùng cho tới trẻ nhỏ, đồng nghiệp, phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ, share kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm về nuôi chăm sóc chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ và triển khai quyền trẻ nhỏ.

7. Minh chứng là những dẫn chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng lạ, nhân chứng) được dẫn đi ra nhằm xác nhận một cơ hội khách quan cường độ đạt được của tiêu chuẩn.

8. Đánh giá chỉ bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên là việc xác lập cường độ đạt được về phẩm hóa học, năng lượng của nhà giáo bám theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

9. Giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán là nhà giáo mầm non với phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp chất lượng, với đáng tin tưởng vô tập dượt thể sư phạm ngôi nhà ngôi trường, với hiểu biết về tình hình giáo dục; với năng lượng trình độ, nhiệm vụ tốt; với năng lực tham mưu đồ, tư vấn, tương hỗ, dẫn dắt, share người cùng cơ quan vô hoạt động và sinh hoạt chuyên môn, nhiệm vụ và vô hoạt động và sinh hoạt tu dưỡng trở nên tân tiến năng lượng nghề nghiệp và công việc.

Chương II

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 4. Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ những quy ấn định và tập luyện đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; share kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ người cùng cơ quan vô tập luyện đạo đức nghề nghiệp và tạo nên dựng phong cơ hội ngôi nhà giáo.

1. Tiêu chí 1. Đạo đức ngôi nhà giáo

a) Mức đạt: Thực hiện nay trang nghiêm những quy ấn định về đạo đức ngôi nhà giáo;

b) Mức khá: Có ý thức tự động học tập, tự động tập luyện và phấn đấu nâng lên phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp ngôi nhà giáo;

c) Mức tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; share kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ người cùng cơ quan vô tập luyện đạo đức nghề nghiệp ngôi nhà giáo.

2. Tiêu chí 2. Phong cách tiến hành việc

a) Mức đạt: Có tác phong, cách thức thao tác làm việc phù hợp với việc làm của nhà giáo chồi non;

b) Mức khá: Có ý thức tự động tập luyện, tạo nên dựng phong cách thao tác làm việc khoa học tập, tôn trọng, thân thiết trẻ nhỏ và phụ thân u trẻ con em;

c) Mức tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về phong thái làm việc khoa học tập, tôn trọng, thân thiết trẻ nhỏ và phụ thân u trẻ; với tác động chất lượng và hỗ trợ người cùng cơ quan tạo hình phong thái ngôi nhà giáo.

Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững vàng trình độ nhiệm vụ sư phạm chồi non; thường xuyên update, nâng lên năng lượng trình độ và nhiệm vụ sư phạm đáp ứng nhu cầu yêu thương cầu đổi mới nhất dạy dỗ, tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, chở che, dạy dỗ trừng trị triển toàn diện trẻ nhỏ bám theo Chương trình dạy dỗ mần nin thiếu nhi.

1. Tiêu chí 3. Phát triển trình độ phiên bản thân

a) Mức đạt: Đạt chuẩn chỉnh trình độ đào tạo nên bám theo quy ấn định. Tham gia và triển khai xong không thiếu những khóa huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trình độ bám theo quy định;

b) Mức khá: Thực hiện nay plan tiếp thu kiến thức, bồi dưỡng phù phù hợp với ĐK phiên bản thân; update kỹ năng và kiến thức trình độ, đòi hỏi thay đổi mới phương pháp, kiểu dáng tổ chức triển khai chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ nhằm mục đích nâng lên hóa học lượng chăm sóc, dạy dỗ trẻ con em;

c) Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, chỉ dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về trở nên tân tiến trình độ phiên bản đằm thắm.

2. Tiêu chí 4. Xây dựng plan nuôi chăm sóc, chăm sóc, dạy dỗ theo phía trở nên tân tiến trọn vẹn trẻ con em

a) Mức đạt: Xây dựng được plan chở che, giáo dục trẻ em bám theo Chương trình dạy dỗ mần nin thiếu nhi, phù phù hợp với nhu yếu trở nên tân tiến của trẻ em vô group, lớp;

b) Mức khá: Chủ động, hoạt bát kiểm soát và điều chỉnh nối tiếp hoạch chăm sóc, dạy dỗ nhắm tới sự trở nên tân tiến trọn vẹn của trẻ nhỏ, phù phù hợp với điều kiện thực dìu của ngôi trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương;

c) Mức tốt: Tham gia trở nên tân tiến lịch trình giáo dục nhà trường; tương hỗ người cùng cơ quan vô thiết kế plan chở che, dạy dỗ hướng tới sự trở nên tân tiến trọn vẹn của trẻ nhỏ, phù phù hợp với ĐK thực dìu của ngôi trường, lớp và văn hóa truyền thống khu vực.

3. Tiêu chí 5. Nuôi chăm sóc và chở che sức mạnh trẻ em

a) Mức đạt: Thực hiện nay được plan nuôi chăm sóc và chăm sóc sức mạnh mang đến trẻ nhỏ vô group, lớp; đáp ứng cơ chế sinh hoạt, chế độ dinh chăm sóc, lau chùi và vệ sinh, đáng tin cậy và chống dịch mang đến trẻ nhỏ bám theo Chương trình giáo dục mầm non;

b) Mức khá: Chủ động, hoạt bát triển khai thay đổi mới các hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc và chở che sức mạnh, đáp ứng nhu cầu những nhu yếu trừng trị triển khác nhau của trẻ nhỏ và ĐK thực dìu của ngôi trường, lớp;

c) Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong việc triển khai những hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc và chở che nhằm mục đích nâng cao tình trạng sức mạnh thể hóa học và niềm tin của trẻ nhỏ.

4. Tiêu chí 6. giáo dục và đào tạo trở nên tân tiến trọn vẹn trẻ con em

a) Mức đạt: Thực hiện nay được plan dạy dỗ trong nhóm, lớp, đáp ứng tương hỗ trẻ nhỏ trở nên tân tiến trọn vẹn bám theo Chương trình giáo dục mầm non;

b) Mức khá: Chủ động thay đổi cách thức giáo dục trẻ em, hoạt bát triển khai những hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ và kiểm soát và điều chỉnh thích hợp, đáp ứng được những nhu yếu, kĩ năng không giống nhau của trẻ nhỏ và ĐK thực dìu của ngôi trường, lớp;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan thực hiện và kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi những hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ nhằm mục đích nâng lên unique trừng trị triển toàn diện trẻ nhỏ.

5. Tiêu chí 7. Quan sát và reviews sự trở nên tân tiến của trẻ em

a) Mức đạt: Sử dụng được cách thức để ý và đánh giá chỉ trẻ nhỏ nhằm đúng lúc kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động và sinh hoạt chở che, dạy dỗ trẻ con em;

b) Mức khá: Chủ động, áp dụng hoạt bát những phương pháp, kiểu dáng, khí cụ reviews nhằm mục đích reviews khách hàng quan liêu sự trở nên tân tiến của trẻ em, kể từ bại liệt kiểm soát và điều chỉnh thích hợp plan chở che, giáo dục;

c) Mức tốt: Chia sẻ và tương hỗ người cùng cơ quan về kinh nghiệm áp dụng những cách thức để ý, reviews sự trở nên tân tiến của trẻ nhỏ. Tham gia hoạt động và sinh hoạt reviews ngoài bên trên những hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi.

6. Tiêu chí 8. Quản lý group, lớp

a) Mức đạt: Thực hiện nay trúng những đòi hỏi về quản ngại lý trẻ em, quản lý và vận hành hạ tầng vật hóa học và quản lý và vận hành làm hồ sơ buột sách của tập thể nhóm, lớp bám theo quy định;

b) Mức khá: Có sáng tạo độc đáo trong những hoạt động và sinh hoạt quản lý group, lớp phù phù hợp với ĐK thực dìu của ngôi trường, lớp;

c) Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề hoặc, tương hỗ đồng nghiệp vô quản lý và vận hành group, lớp theo như đúng quy ấn định và phù phù hợp với ĐK thực tiễn.

Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh 3. Xây dựng môi ngôi trường giáo dục

Xây dựng môi trường thiên nhiên dạy dỗ đáng tin cậy, thanh khiết, thân thiện; triển khai quyền dân công ty vô ngôi nhà ngôi trường.

Xem thêm: bỗng rượu

1. Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường thiên nhiên dạy dỗ an toàn, thanh khiết, đằm thắm thiện

a) Mức đạt: Thực hiện nay trang nghiêm những quy ấn định về môi ngôi trường dạy dỗ đáng tin cậy, thanh khiết ko đấm đá bạo lực so với trẻ con em; thực hiện nội quy, quy tắc xử sự vô ngôi nhà trường;

b) Mức khá: Chủ động trừng trị hiện nay, phản ánh đúng lúc, đề xuất và triển khai những giải pháp phòng tránh nguy cơ tiềm ẩn làm cho mất mặt đáng tin cậy so với trẻ em, chống, chống đấm đá bạo lực học tập lối, thắt chặt và chấn chỉnh những hành động vi phạm nội quy, quy tắc xử sự vô ngôi nhà trường;

c) Mức tốt: Chia sẻ, tương hỗ người cùng cơ quan vô việc tổ chức thiết kế môi trường thiên nhiên vật hóa học và môi trường thiên nhiên văn hóa truyền thống, xã hội đáp ứng an toàn, thanh khiết, đằm thắm thiện so với trẻ nhỏ.

2. Tiêu chí 10. Thực hiện nay quyền dân công ty vô nhà trường

a) Mức đạt: Thực hiện nay những quy ấn định về quyền trẻ con em; các quy ấn định về quyền dân công ty của phiên bản đằm thắm, người cùng cơ quan và phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ bám theo quy định dân công ty vô ngôi nhà trường;

b) Mức khá: Đề xuất những giải pháp bảo đảm an toàn quyền trẻ em; đẩy mạnh quyền dân công ty của phiên bản đằm thắm, phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và đồng nghiệp vô ngôi nhà trường; trừng trị hiện nay, ngăn ngừa, khuyến cáo giải pháp xử lý kịp thời các tình huống vi phạm quy định dân công ty vô ngôi nhà ngôi trường (nếu có);

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ và phối phù hợp với đồng nghiệp trong những công việc triển khai những quy ấn định về quyền trẻ con em; đẩy mạnh quyền dân chủ của phiên bản đằm thắm, người cùng cơ quan và phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ bám theo quy định dân chủ vô ngôi nhà ngôi trường.

Điều 7. Tiêu chuẩn chỉnh 4. Phát triển mối mối liên hệ đằm thắm ngôi nhà ngôi trường, mái ấm gia đình và nằm trong đồng

Tham gia tổ chức triển khai, triển khai việc thiết kế, trừng trị triển mối mối liên hệ liên minh với phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm nâng cao unique nuôi chăm sóc, chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ và bảo đảm an toàn quyền trẻ nhỏ.

1. Tiêu chí 11. Phối phù hợp với phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm nâng lên unique nuôi chăm sóc, chở che, giáo dục trẻ em

a) Mức đạt: Xây dựng quan hệ thân thiết, tôn trọng, hợp tác với phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội vô nuôi chăm sóc, chăm sóc, dạy dỗ trẻ con em;

b) Mức khá: Phối phù hợp đúng lúc với phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm nâng lên unique những hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, chăm sóc sức mạnh, dạy dỗ trở nên tân tiến trọn vẹn mang đến trẻ con em;

c) Mức tốt: Chia sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, khả năng nuôi dưỡng, chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ mang đến phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng. Đề xuất những biện pháp tăng nhanh kết hợp đằm thắm ngôi nhà ngôi trường với mái ấm gia đình và cộng đồng.

2. Tiêu chí 12. Phối phù hợp với phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ con em

a) Mức đạt: Xây dựng quan hệ thân thiết, tôn trọng, hợp tác với phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội vô triển khai các quy ấn định về quyền trẻ con em;

b) Mức khá: Chủ động phối phù hợp với phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ con em;

c) Mức tốt: Chia sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, khả năng thực hiện những quy ấn định về quyền trẻ nhỏ mang đến phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng. Đề xuất những biện pháp tăng nhanh phối phù hợp với phụ thân, u hoặc người giám hộ trẻ em và xã hội nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ con em; giải quyết và xử lý đúng lúc những vấn đề từ cha u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ tương quan cho tới quyền trẻ nhỏ.

Điều 8. Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc giờ dân tộc), phần mềm technology vấn đề, thể hiện nay khả năng nghệ thuật vô hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, chở che, dạy dỗ trẻ con em

Sử dụng được một nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ Anh) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc bản địa thiểu số, phần mềm technology vấn đề, thể hiện kĩ năng thẩm mỹ vô hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ.

1. Tiêu chí 13. Sử dụng nước ngoài ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc giờ dân tộc bản địa của trẻ con em

a) Mức đạt: Sử dụng được những kể từ ngữ, câu đơn giản trong tiếp xúc vì chưng một nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ Anh); hoặc tiếp xúc thông thường vì chưng giờ dân tộc bản địa so với vùng dân tộc bản địa thiểu số;

b) Mức khá: Trao thay đổi vấn đề giản dị vì chưng một ngoại ngữ (ưu tiên giờ Anh) với nội dung tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, chăm sóc, dạy dỗ trẻ con em; hoặc tiếp xúc thuần thục vì chưng giờ dân tộc bản địa đối với vùng dân tộc bản địa thiểu số;

c) Mức tốt: Viết và trình diễn đoạn văn giản dị về các chủ thể không xa lạ vì chưng một nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ Anh) vô hoạt động chuyên môn về nuôi chăm sóc, chở che, dạy dỗ trẻ con em; hoặc dùng thuần thục tiếng dân tộc so với vùng dân tộc bản địa thiểu số.

2. Tiêu chí 14. Ứng dụng technology thông tin

a) Mức đạt: Sử dụng được những ứng dụng phần mềm cơ bản trong chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ và quản lý và vận hành group, lớp;

b) Mức khá: Xây dựng được một vài bài bác giảng năng lượng điện tử; sử dụng được những khí giới technology giản dị đáp ứng hoạt động và sinh hoạt chở che, giáo dục trẻ em;

c) Mức tốt: Chia sẻ, tương hỗ người cùng cơ quan nâng cao năng lực phần mềm technology vấn đề vô hoạt động và sinh hoạt chở che, dạy dỗ trẻ con em và quản lý và vận hành group, lớp.

3. Tiêu chí 15. Thể hiện nay kĩ năng thẩm mỹ trong hoạt động nuôi chăm sóc, chở che, dạy dỗ trẻ con em

a) Mức đạt: Thể hiện nay được kĩ năng tạo nên hình, music, múa, văn học tập thẩm mỹ giản dị trong những hoạt động và sinh hoạt chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ ở nhóm, lớp;

b) Mức khá: Vận dụng tạo nên những mô hình nghệ thuật tạo nên hình, music, múa, văn học tập thẩm mỹ giản dị vô hoạt động và sinh hoạt chăm sóc, dạy dỗ phù phù hợp với trẻ nhỏ vô ngôi trường mần nin thiếu nhi. Tổ chức những hoạt động ngày hội, lễ và hoạt động và sinh hoạt thẩm mỹ mang đến trẻ nhỏ ở ngôi trường chồi non;

c) Mức tốt: Xây dựng được môi trường thiên nhiên dạy dỗ trẻ em nhiều tính thẩm mỹ vô group, lớp và ngôi trường chồi non; share, tương hỗ đồng nghiệp thể hiện nay kĩ năng thẩm mỹ vô hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, chở che, giáo dục trẻ nhỏ và thiết kế môi trường thiên nhiên dạy dỗ trẻ nhỏ nhiều tính thẩm mỹ trong nhóm, lớp và ngôi trường mần nin thiếu nhi.

Chương III

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 9. Yêu cầu reviews theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Khách quan liêu, trọn vẹn, công bình và dân công ty.

2. Dựa bên trên phẩm hóa học, năng lượng và quy trình thực hiện việc của nhà giáo vô ĐK rõ ràng của hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi và khu vực.

3. Căn cứ vô nấc của từng tiêu chuẩn đạt được tại Chương II Quy ấn định này và với những minh bệnh xác thực, thích hợp.

Điều 10. Quy trình reviews và xếp loại sản phẩm reviews bám theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Quy trình tấn công giá

a) Giáo viên tự động reviews bám theo chuẩn chỉnh nghề ngỗng nghiệp giáo viên chồi non;

b) Thương hiệu dạy dỗ mần nin thiếu nhi tổ chức triển khai lấy chủ ý của đồng nghiệp vô tổ trình độ so với nhà giáo được reviews bám theo chuẩn chỉnh nghề ngỗng nghiệp giáo viên chồi non;

c) Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ mần nin thiếu nhi thực hiện đánh giá chỉ và thông tin sản phẩm reviews nhà giáo bên trên hạ tầng sản phẩm tự động tấn công giá của nhà giáo, chủ ý của người cùng cơ quan và thực dìu triển khai trọng trách của giáo viên trải qua những minh bệnh xác thực, thích hợp.

2. Xếp loại sản phẩm tấn công giá

a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở tại mức tốt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt kể từ nấc khá trở lên trên, ít nhất 2/3 số tiêu chuẩn đạt mức tốt, vô bại liệt những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt tới tốt;

b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở mức khá: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt kể từ nấc đạt trở lên trên, ít nhất 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ nấc khá trở lên trên, vô bại liệt những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt tới khá trở lên;

c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở tại mức đạt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn được reviews kể từ nấc đạt trở lên;

d) Chưa đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên: Có xài chí được reviews ko đạt (tiêu chí được reviews ko đạt lúc không đáp ứng nhu cầu yêu thương cầu mức đạt của tiêu chuẩn đó).

Điều 11. Chu kỳ reviews theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Giáo viên tự động reviews bám theo chu kỳ luân hồi hàng năm một lần vào thời điểm cuối năm học tập.

2. Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ mần nin thiếu nhi tổ chức đánh giá chỉ nhà giáo bám theo chu kỳ luân hồi 2 năm một chuyến vô thời điểm cuối năm học tập.

3. Trong tình huống quan trọng bám theo đòi hỏi của cấp trên quản lý và vận hành, hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi tinh giảm chu kỳ luân hồi reviews nhà giáo.

Điều 12. Giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán

1. Tiêu chuẩn chỉnh lựa lựa chọn nhà giáo mần nin thiếu nhi cốt cán

a) Là nhà giáo mần nin thiếu nhi với tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai trọng trách chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ ở những hạ tầng dạy dỗ mầm non cho đến thời khắc xét chọn;

b) Được reviews bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nhà giáo mầm non đạt tới khá trở lên trên, vô bại liệt tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 nên đạt mức tốt;

c) Có kĩ năng kiến thiết, thực hiện những hoạt động giáo dục kiểu, tổ chức triển khai những tọa đàm, hội thảo chiến lược, tu dưỡng về thay đổi nội dung, phương pháp, kiểu dáng tổ chức triển khai chở che, dạy dỗ trẻ con mần nin thiếu nhi mang đến đồng nghiệp trong ngôi trường hoặc cụm ngôi trường tìm hiểu thêm học tập tập;

d) Có kĩ năng dùng nước ngoài ngữ, phần mềm công nghệ thông tin cậy, khai quật, dùng khí giới technology vô trong suốt tổ chức triển khai những hoạt động chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ và tu dưỡng giáo viên;

e) Có nguyện vọng phát triển thành nhà giáo mần nin thiếu nhi cốt cán.

2. Quy trình lựa lựa chọn nhà giáo mần nin thiếu nhi cốt cán

a) Thương hiệu dạy dỗ mần nin thiếu nhi lựa lựa chọn và khuyến cáo giáo viên mần nin thiếu nhi nòng cốt và report phòng ban quản lý và vận hành thẳng cung cấp trên;

b) Trưởng chống dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo lựa lựa chọn và phê duyệt list nhà giáo mần nin thiếu nhi nòng cốt bám theo thẩm quyền; report sở giáo dục và moi tạo;

c) Giám đốc sở dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo lựa lựa chọn và phê duyệt list nhà giáo mần nin thiếu nhi nòng cốt bám theo thẩm quyền; report Sở Giáo dục và Đào tạo nên bám theo đòi hỏi.

3. Nhiệm vụ của nhà giáo mầm non cốt cán

a) Hỗ trợ, tư vấn mang đến người cùng cơ quan vô hạ tầng giáo dục mần nin thiếu nhi hoặc những hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi bên trên địa phận những yếu tố tương quan đến đảm bảo và nâng lên unique chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ chồi non; biên soạn tài liệu mục chính tu dưỡng, chỉ dẫn (cho nhà giáo, phụ thân, u, người giám hộ trẻ em); tổ chức triển khai chỉ dẫn mang đến SV thực hành thực tế, thực tập dượt sư phạm; liên kết với giảng viên sư phạm những khoa dạy dỗ mần nin thiếu nhi trao thay đổi kỹ năng và kiến thức về nuôi chăm sóc, chăm sóc và dạy dỗ trẻ con em;

b) Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan vô ngôi trường hoặc các ngôi trường bên trên địa phận về những hoạt động và sinh hoạt thiết kế và triển khai plan giáo dục của ngôi nhà trường; plan hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc và chở che sức mạnh, plan hoạt động dạy dỗ trẻ nhỏ vô group, lớp; về sự việc triển khai những khóa huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo qua chuyện mạng internet; về tu dưỡng, nhập cuộc đào tạo nâng cao năng lực trình độ mang đến lực lượng nhà giáo vô ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa bàn; nhập cuộc đào tạo, tu dưỡng nhà giáo bám theo đòi hỏi thường niên của ngành (cấp phòng, sở, Bộ);

c) Tham mưu đồ, tư vấn mang đến cung cấp quản ngại lí thẳng về công tác thiết kế plan dạy dỗ ngôi nhà ngôi trường phù phù hợp với ĐK rõ ràng của trường, lớp và tình hình kinh tế tài chính - xã hội của khu vực nhằm mục đích đảm bảo an toàn tiềm năng, chất lượng chở che, dạy dỗ trẻ nhỏ và nâng lên năng lượng trình độ, nghiệp vụ của lực lượng giáo viên; nhập cuộc tổ chức triển khai, report trình độ, nhiệm vụ bên trên các hội nghị mục chính, những buổi sinh hoạt trình độ của hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi hoặc các hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi bên trên địa phận.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán cỗ quản lý và vận hành dạy dỗ lãnh đạo, hướng dẫn, đánh giá việc triển khai những quy ấn định của văn phiên bản này; thiết kế nối tiếp hoạch đào tạo nên, tu dưỡng, trở nên tân tiến lực lượng nhà giáo mần nin thiếu nhi đáp ứng nhu cầu đòi hỏi về phẩm chất, năng lượng bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nhà giáo.

Điều 14. Trách nhiệm của sở giáo dục và moi tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy ấn định này bám theo thẩm quyền; update, report Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên sản phẩm reviews nhà giáo mầm non bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nhà giáo trước thời điểm ngày 30 mon 6 thường niên.

2. Xây dựng plan huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, trừng trị triển đội ngũ nhà giáo mần nin thiếu nhi nằm trong thẩm quyền quản lý và vận hành dựa vào sản phẩm tấn công giá theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nhà giáo.

Điều 15. Trách nhiệm của phòng giáo dục và moi tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy ấn định này bám theo thẩm quyền; report sở dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo sản phẩm reviews nhà giáo mần nin thiếu nhi theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Xây dựng plan huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, trừng trị triển đội ngũ nhà giáo mần nin thiếu nhi nằm trong thẩm quyền quản lý và vận hành dựa vào sản phẩm tấn công giá theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nhà giáo.

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục chồi non

1. Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ mần nin thiếu nhi lãnh đạo, tổ chức reviews nhà giáo mần nin thiếu nhi bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên; report cơ quan quản lý và vận hành thẳng sản phẩm reviews nhà giáo bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên mần nin thiếu nhi.

2. Xây dựng plan huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, trừng trị triển đội ngũ nhà giáo bám theo thẩm quyền dựa vào sản phẩm reviews bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp nhà giáo mần nin thiếu nhi.

3. Tham mưu đồ với phòng ban quản lý và vận hành cung cấp bên trên, chủ yếu quyền địa phương về công tác làm việc quản lý và vận hành, tu dưỡng nâng lên phẩm hóa học, năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ mang đến lực lượng nhà giáo mần nin thiếu nhi dựa vào sản phẩm reviews bám theo chuẩn nghề nghiệp nhà giáo mần nin thiếu nhi.

Xem thêm: siêu