daughter nghĩa là gì

Bản dịch

., announce the engagement of their daughter, ..., đồ sộ ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Bạn đang xem: daughter nghĩa là gì

Ông... và bà... van thông tin con gái... đang được đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà...

., announce the engagement of their daughter, ..., đồ sộ ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Ông... và bà... van thông tin con gái... đang được đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà...

Ví dụ về phong thái dùng

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước sự việc rời khỏi chuồn đột ngột của con cháu / anh / chị...

We are overjoyed đồ sộ announce the arrival of our son/daughter.

Chúng tôi van phấn chấn mừng thông tin nhỏ nhắn trai/bé gái của công ty chúng tôi đang được ra đời.

We are delighted đồ sộ introduce you đồ sộ...our new son/daughter.

Chúng tôi van phấn chấn mừng trình làng nhỏ nhắn trai/bé gái căn nhà công ty chúng tôi...

Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…

Chúng tôi,... và... ,van trân trọng mời mọc ông / bà cho tới tham gia lễ trở nên thơm của nhị con cháu căn nhà công ty chúng tôi vào trong ngày... bên trên...

I'm happy đồ sộ tell you that…now have a little son/daughter.

Tôi van phấn chấn mừng thông tin... đang được sinh một nhỏ nhắn trai/bé gái.

Best wishes for you and your son/daughter.

Xem thêm: cách xào bắp

Chúc mừng u tròn trặn con cái vuông nhé!

., announce the engagement of their daughter, ..., đồ sộ ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Ông... và bà... van thông tin đàn bà... đang được đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà... Dự con kiến ăn hỏi của nhị con cháu tiếp tục ra mắt nhập mon Tám.

Ví dụ về đơn ngữ

He is married and has a daughter and a son.

Together they had six sons and three daughters.

They had one daughter who died at the age of two.

They had one son and a daughter but were later divorced.

He married at the age of 21 and raised two daughters.

A retired man walking his grand-daughter trang chính from school told how the tragedies of the past year have left him with an almost unbearable sadness.

He drove đồ sộ a nearby church, then đồ sộ a riverbank, where some time later his 18-year-old grand-daughter found him.

She did not want her grand-daughter đồ sộ be trapped in the stereotypical virtues of young women.

She struggled đồ sộ find something đồ sộ keep for her grand-daughter đồ sộ pass on đồ sộ the next generation.

It is such a shame, because she had đồ sộ tell him the news, that her grand-daughter had died.