fe3o4 + h2so4 đặc nóng

Fe3O4 H2SO4 đặc

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 đặc nóng

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài bác học: Cân vì như thế phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng giống như những dạng bài bác tập luyện.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 tính năng với H2SO4 loãng

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

2. Cân vì như thế phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình  oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 đi ra Fe2(SO4)3

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ cho tới Fe3O4 tính năng với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi cho tới Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và đem khí hương thơm hắc diêm sinh đioxit bay đi ra.

7. Một số nội dung bên trên liệu liên quan

 • Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp này sau đây
 • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng vì như thế sắt kẽm kim loại này sau đây
 • Bột nhôm trộn với bột Fe oxit lếu láo phù hợp tecmit nhằm tiến hành phản xạ nhiệt độ nhôm dùng
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
 • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Cách nhận ra những hóa học Hóa học
 • Axit sunfuric loãng: đặc thù chất hóa học, công thức, ứng dụng

8. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu láo phù hợp của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, đem kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

8.1. Tính hóa học vật lí oxit Fe3O4

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và đem kể từ tính.

8.2. Tính Hóa chất oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến lếu láo phù hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi tính năng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Khi tính năng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al \overset{t^{o} }{\rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

9. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học Cu, Fe, Ag và những hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp hóa học đem phản xạ cùng nhau là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án D

Cu tính năng với FeCl3

Cu + 2 FeCl3 → CuCl2 + 2 FeCl2

Fe tính năng với hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl3

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

CuSO+ Fe→ Cu + FeSO4

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Ag ko tính năng với hỗn hợp này.

Câu 2. Dung dịch này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên phù hợp hóa học F e(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl quánh → FeCl2 + H2

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe tính năng với oxi, nhận được 3,04 gam lếu láo phù hợp X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng bảo toàn nhân tố tao có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là

V = 0,1.1000/2 = 50 ml

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại này tiếp sau đây tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Au

Xem đáp án

Đáp án C

A loại vì như thế Cu ko tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng

B Loại vì như thế Ag ko tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng

D Loại vì như thế Au ko tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng

Phương trình phản xạ minh họa

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Xem đáp án

Đáp án B

Cân vì như thế phương trình phản ứng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là: 18

Câu 6. Cho mẩu Cu nhập hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

A. Kim loại Fe white color phụ thuộc vào Cu, hỗn hợp gửi quý phái greed color.

Đồng tan đi ra, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko color và kết tủa white color.

Không hiện tượng kỳ lạ, vì như thế phản xạ ko xẩy ra.

Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ red color nâu gửi quý phái greed color.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học xẩy ra Khi cho tới mẩu Cu nhập hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ loét xanh

⟹ Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ loét gửi quý phái greed color.

Câu 7. Tiến hành những thí nhiệm:

(1) Nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp FeCl3;

(2) Nhúng thanh Al dư nhập hỗn hợp FeCl3;

(3) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Al-Cu nhập hỗn hợp HCl;

(4) Nhúng thanh Ag nhập hỗn hợp H2SO4 loãng;

(5) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Zn-Fe nhập hỗn hợp Na2SO4

Số tình huống xuất hiện nay bào mòn năng lượng điện hoá là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 rất có thể uống thuốc demo này sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Xem đáp án

Đáp án A

Để nhận ra 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 tao người sử dụng BaCl2 và Cu vì

BaCl2 canh ty quan sát H2SO4 vì thế chỉ tạo nên kết tủa Trắng với hóa học này

Cu quan sát HCl vì như thế ko xẩy ra phản xạ, còn HNO3 đưa đến khí ko color hóa nâu nhập ko khí

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 9. Nung 8,4 gam Fe nhập ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Quy hỗn hợp X về 2 chất Fe và Fe2O3:

Hòa tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư tao có:

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)2 + 3NO2 + 3H2O

0,1/3 0,1

Số mol vẹn toàn tử Fe nhập oxit Fe2O3 là

⇒ nFe = (8,4/56) - (0,1/3) = 0,35/3 → nFe2O3 = 0,35/(3×2)

Vậy mX = mFe + mFe2O3

⇒ mX = (0,1/3). 56 + (0,35/3). 160 = 11,2 gam.

Câu 10. Hỗn phù hợp A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong bại số mol FeO ngay số mol Fe2O3). Hòa tan 4,64 gam A nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được 200 ml hỗn hợp X . Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 0,1M quan trọng nhằm chuẩn chỉnh phỏng không còn 100 ml hỗn hợp X?

A. 0,1 lít

B. 0,12 lít

C. 0,2 lít

D. 0,24 lít

Xem đáp án

Đáp án C

Vì số mol của FeO ngay số mol của Fe2O3 nên tao coi lếu láo phù hợp là Fe3O4

Ta đem phương trình hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 +4H2O

0,02 → 0,02

Trong 100 ml X sẽ sở hữu 0,01 mol FeSO4 nên:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

→ nKMnO4 = 0,02 mol → VKMnO4 = 0,02/0,1 = 0,2 lit

Câu 11. Nung lếu láo phù hợp bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới Khi kết thúc giục phản xạ nhận được hóa học rắn A. Cho A tính năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được khí B. Tỉ khối của B đối với bầu không khí là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol

X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)

→ Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2

→ MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3

→ d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046

Câu 12. Hòa tan trăng tròn gam lếu láo phù hợp bột Fe và Fe2O3 vì như thế một lượng hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ, nhận được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X tính năng với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa nhận được đem nung rét nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

→ mFe2O3 = mhh - mFe = trăng tròn - 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Dung dịch X nhận được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Kết tủa nhận được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này nhận được Fe2O3

BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

→ mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)

Xem thêm: tỉnh quảng ninh có bao nhiêu thành phố

Câu 13. Hòa tan không còn m gam Fe vì như thế 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan sụt giảm, tuy nhiên theo đuổi đề bài bác, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 14. Có những vẹn toàn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những nguyên vật liệu dùng làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên liệu dùng làm luyện ngang là quặng Fe đem ko 30-95% oxi Fe, ko chứa chấp hoặc chứa chấp đặc biệt không nhiều S,P

Than cốc(không đem nhập ngẫu nhiên,cần pha chế kể từ than vãn mỡ) đem tầm quan trọng cung ứng nhiệt độ Khi cháy, đưa đến hóa học khử là CO và tạo nên trở nên gang

Chất chảy CaCO3 ở nhiệt độ phỏng cao bị phân bỏ trở nên CaO, sao bại hóa phù hợp với SiO2 là hóa học khó khăn rét cháy đem nhập quặng Fe trở nên xỉ silicat dễ dàng rét chảy, đem lượng riêng biệt nhỉ nổi lên bên trên gang

Câu 15. Cho 8,4 gam bột Fe nhập 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xẩy ra phản xạ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo nên muối hạt Fe2+

ne Fe cho tới tối nhiều = 0,15.2 = 0,3 mol

ne Ag+ nhận tối nhiều = 0,2 mol

ne Cu2+ nhận tối nhiều = 0,1.2 = 0,2 mol

Ta thấy : 0,2 < ne Fe cho tới tối nhiều < 0,2 + 0,2

=> Ag+ phản xạ không còn, Cu2+ phản xạ 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo nên Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

=> m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

Câu 16. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe vì như thế hỗn hợp H2SO4 đậm quánh vừa vặn đầy đủ , đem chứa chấp 0,075 mol H2SO4, nhận được b gam một muối hạt và đem 168 ml khí SO2 (đktc có một không hai bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

=> nSO4(2-) = nH2SO4 - nSO2 = 0,0675 mol

Sau phản xạ muối hạt nhận được là:

Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

=> x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

Câu 17. Cho m gam bột Fe nhập hỗn hợp HNO3 lấy dư, tao được lếu láo phù hợp bao gồm nhị khí NO2 và NO đem VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 vì như thế 2,625. Thành phần Phần Trăm theo đuổi thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe đang được người sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi số mol NO2 và NO thứu tự là a, b

Ta đem hệ phương trình:

a + b = 0,8

46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

=> a = 0,6 và b = 0,2

%VNO2 = 75% ;

%VNO = 25%

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,6 ← 0,6

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,6 ← 0,2

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 ← 0,3

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 18. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu láo phù hợp X bao gồm Fe3O4 và FeS2 nhập 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được cho tới tính năng vừa vặn đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa đem nung cho tới lượng ko thay đổi nhận được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng phỏng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

Áp dụng lăm le luật bảo toàn nhân tố Fe

=> nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 thứu tự là x, nó (mol)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn nhân tố Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + nó = 0,12 (I)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,07 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,04; nó = 0,002

Áp dụng lăm le luật bảo toàn nhân tố Na

=> nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)

nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

=> nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn nhân tố N là:

nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

=> C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%

Câu 19. Nhận lăm le này ko đích về năng lực phản xạ của Fe với nước?

A. Tại nhiệt độ phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe tính năng với nước đưa đến Fe3O4 và H2.

B. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với nước đưa đến Fe(OH)3.

C. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 570oC, Fe tính năng với nước đưa đến FeO và H2.

D. Tại nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe khử được khá nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với H2O đưa đến FeO

Câu trăng tròn. Cho không nhiều bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư. Kết thúc giục phản xạ được hỗn hợp X. Dung dịch X bao gồm muối hạt :

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)2; AgNO3

C. Fe(NO3)3; AgNO3

D. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3

Xem đáp án

Đáp án C

Cho một không nhiều bột Fe nhập AgNO3 dư:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Câu 21. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) FeO tính năng với hỗn hợp HNO3

(b) Fe(NO3)2 tính năng với hỗn hợp HCl

(c) FeCO3 tính năng với hỗn hợp H2SO4

(d) K tính năng với hỗn hợp Fe2(SO4)3

(e) Ba tính năng với hỗn hợp FeCl2

Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thử nghiệm đưa đến hóa học khí là?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Xét thành phầm của từng phản xạ => Số phương trình vừa lòng đề bài

(a) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(b) 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

(c) FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

(d) K + H2O → KOH + H2

6KOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

(e) Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + FeCl2→ BaCl2 + Fe(OH)2

→ Số thử nghiệm sinh đi ra hóa học khí là: 5

Câu 22. Cho sơ loại gửi hóa:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 (mỗi mũi thương hiệu ứng với 1 phản ứng). Hai hóa học X, Y thứu tự là

A. HCl, NaOH

B. HCl, Al(OH)3

C. KCl, Cu(OH)2

D. Cl2, KOH

Xem đáp án

Đáp án D

Ta đem phương trình phản ứng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

Câu 23. Cặp hỗn hợp này tại đây phản xạ cùng nhau đưa đến hóa học khí?

A. NH4Cl và AgNO3.

B. NaOH và H2SO4.

C. Ba(OH)2 và NH4Cl.

D. Na2CO3 và KOH.

Xem đáp án

Đáp án C

A. NH4Cl + AgNO3 → AgCl ↓ + NH4NO3

B. 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

C. Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

D. Na2CO3 không phản xạ với KOH

Câu 24. Dãy bao gồm những hóa học đều phản xạ được với Fe(NO3)2 là:

A. NaOH, Mg, KCl, H2SO4.

B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.

C. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3

D. KCl, Br2, NH3, Zn.

Xem đáp án

Đáp án B

A. Loại KCl ko pư

B. Thỏa mãn

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

3Br2 + 3Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + 2FeBr3

2NH3 + 2H2O + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NH4NO3

12HCl + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

C. Loại Cu, FeCl3

D. Loại KCl

.........................

Trên phía trên VnDoc đang được reviews cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu hữu ích nhé. Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong xem thêm tăng một vài tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài bác tập luyện Hóa 12

Xem thêm: con đường tơ lụa là gì