inspire là gì

Bạn đang xem: inspire là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to inspire
Phân kể từ hiện nay tại inspiring
Phân kể từ vượt lên trên khứ inspired
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inspire inspire hoặc inspirest¹ inspires hoặc inspireth¹ inspire inspire inspire
Quá khứ inspired inspired hoặc inspiredst¹ inspired inspired inspired inspired
Tương lai will/shall² inspire will/shall inspire hoặc wilt/shalt¹ inspire will/shall inspire will/shall inspire will/shall inspire will/shall inspire
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inspire inspire hoặc inspirest¹ inspire inspire inspire inspire
Quá khứ inspired inspired inspired inspired inspired inspired
Tương lai were to inspire hoặc should inspire were to inspire hoặc should inspire were to inspire hoặc should inspire were to inspire hoặc should inspire were to inspire hoặc should inspire were to inspire hoặc should inspire
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại inspire let’s inspire inspire
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: Jordan 1 vàng rep 1:1 chuẩn chất lượng giá rẻ