làm thẻ căn cước công dân

- Cách 1: Công dân cho tới vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục cung cấp Căn cước công dân hoặc trải qua Cổng cty công vương quốc, Cổng cty công Sở Công an nhằm ĐK thời hạn, vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục ý kiến đề nghị thay đổi thẻ Căn cước công dân.
Trường hợp ý công dân ko đầy đủ ĐK thay đổi thẻ Căn cước công dân thì kể từ chối tiêu thụ và nêu rõ ràng nguyên nhân. Trường hợp ý công dân đầy đủ ĐK thay đổi thẻ Căn cước công dân thì tiến hành công việc sau.
- Cách 2: Cán cỗ tiếp nhận vấn đề công dân thám thính tìm tòi vấn đề nhập Thương hiệu tài liệu vương quốc về dân sinh sống nhằm lập làm hồ sơ thay đổi thẻ Căn cước công dân.
+ Trường hợp ý vấn đề công dân không tồn tại sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh thì dùng vấn đề của công dân nhập hạ tầng tài liệu vương quốc về dân sinh sống nhằm lập làm hồ sơ thay đổi thẻ Căn cước công dân.
+ Trường hợp ý vấn đề công dân sở hữu sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh thì ý kiến đề nghị công dân xuất trình sách vở và giấy tờ pháp luật chứng tỏ nội dung thay cho thay đổi nhằm update, bổ sung cập nhật vấn đề nhập làm hồ sơ thay đổi thẻ Căn cước công dân.
- Cách 3: Tiến hành tiếp nhận vân tay, tự sướng chân dung của công dân.
- Cách 4: In Phiếu tiếp nhận vấn đề Căn cước công dân mang đến công dân đánh giá, ký xác nhận; in Phiếu update, sửa đổi vấn đề dân sinh sống (nếu có) cho tới công dân đánh giá, ký xác nhận.
- Cách 5: Thu Căn cước công dân cũ, thu lệ phí (nếu có) và cung cấp giấy má hứa hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho tới công dân (Mẫu CC03 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Sở trưởng Sở Công an).
- Thời lừa lọc tiếp nhận hồ sơ và thời hạn trả kết quả: Từ thứ hai cho tới loại 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
- Cách 6: Nhận sản phẩm thẳng bên trên ban ngành Công an điểm tiêu thụ làm hồ sơ hoặc trả qua chuyện đàng đem vạc cho tới vị trí theo gót đòi hỏi.

Bạn đang xem: làm thẻ căn cước công dân

Bao gồm

Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu tiếp nhận vấn đề Căn cước công dân (Mẫu CC02 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Sở trưởng Sở Công an). Mẫu CC02 tất nhiên TT66.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Xem thêm: ác quỷ anime nam ngầu

Trường hợp ý vấn đề công dân sở hữu sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh đối với thông...

Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu update, sửa đổi vấn đề dân sinh sống (Mẫu DC02 phát hành tất nhiên Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020 của Sở trưởng Sở Công an) Mẫu DC02 tất nhiên TT104.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy tờ pháp luật chứng tỏ nội dung thay cho thay đổi vấn đề công dân. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Xem thêm: nước nào có diện tích lớn nhất thế giới

Không.