sách tiếng anh chân trời sáng tạo lớp 10Với tổ hợp kể từ vựng Tiếng Anh 10 Friends Global cuốn sách Chân trời tạo nên khá đầy đủ, cụ thể nhất sẽ chung học viên học tập kể từ mới mẻ môn Tiếng Anh 10 đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Từ vựng Tiếng Anh 10 Friends Global (cả năm khá đầy đủ nhất)

Từ vựng Unit 1 lớp 10 Friends Global

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa
Childish  adj /ˈtʃaɪldɪʃ/ Thuộc về trẻ em con
Cross  adj /krɒs/ Bực mình
Cruel  adj /ˈkruːəl/ Độc ác, tàn nhẫn
Embarrassed  adj /ɪmˈbærəst/ Lúng túng, hoảng loạn, ngượng ngùng
Envious adj /ˈenviəs/ Thèm ham muốn, ghen ghét tị
Genentic disorder n /dʒəˈnetɪk dɪsˈɔːdə(r)/ Chứng rối loàn gen
Relieved  adj /rɪˈliːvd/ Thanh thản, nhẹ nhõm nhõm
Separately adv /ˈseprətli/ Riêng lẻ, riêng rẽ biệt
Steoreotype n /ˈsteriətaɪp/ Định kiến
Suspicious  adj /səˈspɪʃəs/ Nghi ngờ (ai thực hiện điều sai trái/ phi pháp/ gian dối dối)

Từ vựng Unit 2 lớp 10 Friends Global

Từ vựng

Bạn đang xem: sách tiếng anh chân trời sáng tạo lớp 10

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Background

n

/ˈbækɡraʊnd/

Nền

Breathtaking

adj

/ˈbreθteɪkɪŋ/

Gây tuyệt vời, tạo ra ngạc nhiên

Brilliant

adj

/ˈbrɪliənt/

Có nhiều độ sáng mặt mày trời

Circumnavigate

v

/ˌsɜːkəmˈnævɪɡeɪt/

Lái thuyền vòng xung quanh (thế giới)

Courageous

adj

/kəˈreɪdʒəs/

Can đảm, dũng cảm

Dinghy

n

/ˈdɪŋi/

Thuyền buồm

Foreground

n

/ˈfɔːɡraʊnd/

Cận cảnh

Paddle

n

/ˈpædl/

Mái chèo ngắn

Shallow

adj

/ˈʃæləʊ/

Nông, cạn

Summit

n

/ˈsʌmɪt/

Đỉnh, chỏm, chóp, ngọn

Tragic

adj

/ˈtrædʒɪk/

Thuộc thảm kịch

Venue

n

/ˈvenjuː/

Nơi họp mặt, vị trí tập dượt trung

Từ vựng Unit 3 lớp 10 Friends Global

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Animation

n

/ˌænɪˈmeɪʃn/

Phim hoạt hình

Assume

v

/əˈsjuːm/

Cho rằng, giả thiết rằng

Combat

n

/ˈkɒmbæt/

Trận tấn công, chiến tranh

Concern

n

/kənˈsɜːn/

Sự lo ngại (nhất là của tương đối nhiều người)

Conflict

n

/ˈkɒnflɪkt/

Mâu thuẫn

Convincing

adj

/kənˈvɪnsɪŋ/

Có mức độ thuyết phục

Depression

n

/dɪˈpreʃn/

Bệnh trầm cảm

Dimension

n

/daɪˈmenʃn/

Chiều (cao, rộng lớn, dài)

Episode

n

/ˈepɪsəʊd/

Tập (trong lịch trình truyền hình/ phân phát thanh lâu năm tập)

Fantasy film

n

/ˈfæntəsi fɪlm/

Phim dựa vào tưởng tượng không tồn tại thật

Genre

n

/ˈʒɒnrə/

Loại, thể loại

Gripping

adj

/ˈɡrɪpɪŋ/

Hấp dẫn, thú vị, lôi cuốn

Legible

adj

/ˈledʒəbl/

Rõ ràng và dễ dàng đọc

Mission

n

/ˈmɪʃn/

Sứ mệnh, nhiệm vụ

Moving

adj

/ˈmuːvɪŋ/

Gây xúc động

Bulletin

n

/ˈbʊlətɪn/

Bản tin tưởng ngắn

Online series

n

/ˌɒnˈlaɪn ˈsɪəriːz/

Chương trình phân phát thẳng nhiều kì

Overload

n

/ˌəʊvəˈləʊd/

Sự vượt lên tải

Period drama

n

/ˈpɪəriəd ˈdrɑːmə/

Phim/ kịch lịch sử hào hùng

Piracy

n

/ˈpaɪrəsi/

Việc sao chép (đĩa DVD, lịch trình PC, sách ….) bất ăn ý pháp

Plot

n

/plɒt/

Cốt truyện

Reality show

n

/riˈæləti ʃəʊ/

Chương trình truyền hình thực tế

Release

v

/rɪˈliːs/

Cho phổ biến/ phân phát hành/ lưu hành

Satnav

n

/ˈsætnæv/

Hệ thống dẫn lối tự vệ tinh

Script

n

/skrɪpt/

Kịch bản

Season

n

/ˈsiːzn/

Mùa

Sitcom

n

/ˈsɪtkɒm/

Phim hài nhiều tập

Slingshot

n

/ˈslɪŋʃɒt/

Ná cao su đặc, giàn thun

Slogan

n

/ˈsləʊɡən/

Khẩu hiệu

Soap opera

n

/ˈsəʊp ɒprə/

Phim/ kịch nhiều kì về cuộc sống thường ngày và những yếu tố của một group người

Soundtrack

n

/ˈsaʊndtræk/

Âm thanh ghi cho 1 cỗ phim

Special effects

n

/ˌspeʃl ɪˈfekts/

Kĩ xảo năng lượng điện hình ảnh

Supervillain

n

/ˈsuːpəvɪlən/

Nhân vật phản diện

Talent show

n

/ˈtælənt ʃəʊ/

Buổi thao diễn tài năng

Thriller

n

/ˈθrɪlə(r)/

Bộ phim hoặc lịch trình TV thú vị (có nội dung hồi vỏ hộp, li kì)

Twist

n

/twɪst/

Sự thay cho thay đổi đột ngột, đổi thay cố

Unrealistic

adj

/ˌʌnrɪəˈlɪstɪk/

Phi hiện tại thực

Từ vựng Unit 4 lớp 10 Friends Global

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

A clap/ crash of thunder

phr

/ə klæp/ kræf əv

ˈθʌndə(r)/

Tiếng sấm

Alter

v

/ˈɔːltə(r)/

Thay thay đổi, thực hiện thay cho đổi

Alternative

n

/ɔːlˈtɜːnətɪv/

Sự lựa lựa chọn khác

Approach

v

/əˈprəʊtʃ/

Đến ngay sát, lại gần

Atomic

adj

/əˈtɒmɪk/

Thuộc về tích điện vẹn toàn tử

Blizzard

n

/ˈblɪzəd/

Trận bão tuyết

Championship

n

/ˈtʃæmpiənʃɪp/

Giải vô địch

Combat

v

/ˈkɒmbæt/

Chống lại

Come up with

phr v

/kʌm ʌp wɪð/

Nghĩ đi ra

Consciousness

n

/ˈkɒnʃəsnəs/

Sự tươi tắn, ý thức

Debate

n

/dɪˈbeɪt/

Cuộc thảo luận, cuộc giành giật cãi

Devastating

adj

/ˈdevəsteɪtɪŋ/

Tàn phá huỷ, huỷ hoại

Ecosystem

n

/ˈiːkəʊsɪstəm/

Hệ sinh thái xanh

Emission

n

/ɪˈmɪʃn/

Sự phân phát ra/ toả ra

Frostbite

n

/ˈfrɒstbaɪt/

Bỏng lạnh; hiện tượng những phần tử khung người (nhất là ngón tay, chân) bị thương vì như thế nhiệt độ phỏng vượt lên lạnh

Give off

phr v

/ɡɪv ɒf/

Toả (mùi/ nhiệt/ ánh sáng)

Hail

n

/heɪl/

Mưa đá

Hailstone

n

/ˈheɪlstəʊn/

Cục mưa đá

Impact

n

/ˈɪmpækt/

Ảnh tận hưởng

Issue

n

/ˈɪʃuː/

Vấn đề

Magnitude

n

/ˈmæɡnɪtjuːd/

Cấp độ/ độ mạnh động đất

Malnutrition

n

/ˌmælnjuˈtrɪʃn/

Sự suy dinh thự dưỡng

Marine

adj

/məˈriːn/

Thuộc về biển

Meteor

n

/ˈmiːtiə(r)/

Thiên thạch/ sao băng

Misty

adj

/ˈmɪsti/

Đầy sương mù

Nutrient

n

/ˈnjuːtriənt/

Chất dinh thự dưỡng

Observant

adj

/əbˈzɜːvənt/

Tinh đôi mắt, tinh ma ý

Paraglider

n

/ˈpærəɡlaɪdə(r)/

Người nghịch ngợm môn cho dù lượn

Pedestrian crossing

n

/pəˌdestriən ˈkrɒsɪŋ/

Phần lối dành riêng cho những người lên đường bộ

Phenomenon

n

/fəˈnɒmɪnən/

Hiện tượng

Pour out

v + adv

/pɔː(r) aʊt/

Tuôn ra

Snowflake

n

/ˈsnəʊfleɪk/

Bông tuyết

Spin

v

/spɪn/

Xoay tít, thực hiện xoay tít

Surface

n

/ˈsɜːfɪs/

Bề mặt

Sustain

v

/səˈsteɪn/

Hỗ trợ nhằm đầy đủ sống/ tồn tại

The Mediterranean

n

/ˌmedɪtəˈreɪniən/

Vùng Địa Trung Hải

Witness

n

/ˈwɪtnəs/

Nhân chứng

Từ vựng Unit 5 lớp 10 Friends Global

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Ambitious

n

/æmˈbɪʃəs/

Đầy tham ô vọng

Annual sales

n

/ˈænjuəl seɪlz/

Doanh số hằng năm

Button

n

/ˈbʌtn/

Nút bấm

Co-creator

n

/kəʊ kriˈeɪtə(r)/

Nhà đồng phát minh sáng tạo, sáng sủa tạo

Costume desginer

n

/ˈkɒstjuːm dɪˈzaɪnə(r)/

Nhà kiến thiết âu phục thao diễn xuất

Degree

n

/dɪˈɡriː/

Chứng chỉ, bằng

Estate agent

n

Xem thêm: calo hạt chia

/ɪˈsteɪt ˈeɪdʒənt/

Người marketing bất tỉnh sản

Ex-student

n

/eks ˈstjuːdnt/

Cựu sinh viên

Fast-track

v

/ˈfɑːst træk/

Giúp thành công (nhanh rộng lớn bình thường)

Film tagger

n

/fɪlm ˈtæɡə(r)/

Người gắn nhãn thẻ tài liệu phim

Flexible

adj

/ˈfleksəbl/

Linh động, linh hoạt

Groundskeeper

n

/ˈɡraʊndzkiːpə(r)/

Người coi sảnh bến bãi, công viên

Investigate

v

/ɪnˈvestɪɡeɪt/

Điều tra

Locksmith

n

/ˈlɒksmɪθ/

Thợ sửa khoá

Model builder

n

/ˈmɒdl ˈbɪldə(r)/

Người kiến thiết tế bào hình

Operate

v

/ˈɒpəreɪt/

Sử dụng, tinh chỉnh, vận hành

Overestimate

v

/ˌəʊvərˈestɪmeɪt/

Người tinh chỉnh, vận hành

Paramedic

n

/ˌpærəˈmedɪk/

Đánh giá bán vượt lên cao

Possess

v

/pəˈzes/

Có, sở hữu

Postgraduate

n

/ˌpəʊstˈɡrædʒuət/

Học viên sau đại học

Qualification

n

/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/

Kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề quan trọng cho 1 công việc/ hoạt động

Repetitive

adj

/rɪˈpetətɪv/

Lặp lên đường tái diễn nhiều lần

Retailer

n

/ˈriːteɪlə(r)/

Người/ mái ấm chào bán lẻ

Rewarding

adj

/rɪˈwɔːdɪŋ/

Đáng thực hiện, thoả đáng

Self-service

adj

/ˌself ˈsɜːvɪs/

Tự đáp ứng

Semi-professional

adj

/ˈsemi prəˈfeʃənl/

(Nhạc công, hoạt động viên) chào bán chuyên

Solicitor

n

/səˈlɪsɪtə(r)/

Luật sư (chuyên về những loại làm hồ sơ, việc làm pháp lí)

Steward

n

/ˈstjuːəd/

Nhân viên tương hỗ tổ chức triển khai sự kiện

Stunt performer

n

/stʌnt pəˈfɔːmə(r)/

Người thường xuyên gò thế những cảnh nguy hại cho tới thao diễn viên chủ yếu vô phim

Thoroughly

adv

/ˈθʌrəli/

Rất nhiều, trả toàn

Undervalue

v

/ˌʌndəˈvæljuː/

Đánh khá rẻ, coi thường

Varied

adj

/ˈveərid/

Hay thay cho đổi

Từ vựng Unit 6 lớp 10 Friends Global

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Afford

v

/əˈfɔːd/

Có đầy đủ chi phí để sở hữ loại gì

Bargain

n

/ˈbɑːɡən/

Hàng rời giá

Butcher’s

n

/ˈbʊtʃəz/

Cửa mặt hàng thịt

Coupon

n

/ˈkuːpɒn/

Phiếu thay đổi mặt hàng, phiếu rời giá

Deli (delicatessen)

n

/ˈdeli/

Cửa mặt hàng chào bán những lạoi thịt và phó non tiếp tục nấu nướng chín và đặc sản nổi tiếng nhập khẩu

Discount

n

/ˈdɪskaʊnt/

Khoản chi phí rời

Donate

v

/dəʊˈneɪt/

Tặng, hiến

Donation

n

/dəʊˈneɪʃn/

Vật hiến tặng

Entrepreneur

n

/ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/

Chủ doanh nghiệp

Essential

n

/ɪˈsenʃl/

Yếu tố cần thiết thiết

Florist’s

n

/ˈflɒrɪsts/

Cửa mặt hàng chào bán hoa

Greengrocer’s

n

/ˈɡriːnɡrəʊsə(r)z/

Cửa mặt hàng rau xanh quả

Headquarters

n

/ˌhedˈkwɔːtəz/

Trụ sở, phòng ban đầu não

Institution

n

/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/

Viện, tổ chức triển khai rộng lớn

Launderette

n

/ˌlɔːndəˈret/

Hiệu giặt tự động động

Optician’s

n

/ɒpˈtɪʃnz/

Cửa mặt hàng nhà lao và nửa đường kính treo mắt

Owe

v

/əʊ/

Nợ

Receipt

n

/rɪˈsiːt/

Hoá đơn thanh toán

Refund

n

/ˈriːfʌnd/

Khoản chi phí trả lại

Representative office

n

/ˌreprɪˈzentətɪv ˈɒfɪs/

Văn chống đại diện

Stationer’s

n

/ˈsteɪʃənə(r)z/

Cửa mặt hàng văn chống phẩm

Swap

v

/swɒp/

Trao đổi

Từ vựng Unit 7 lớp 10 Friends Global

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Ankle

n

/ˈæŋkl/

Mắt cá chân

Aquarium

n

/əˈkweəriəm/

Thuỷ cung

Atmospheric

adj

/ˌætməsˈferɪk/

Gây hào hứng, tạo ra xúc động

Bag drop

n

/bæɡ drɒp/

Nơi kí gửi khăn gói lên đường máy bay

Botanical garden

n

/bəˈtænɪkl ˈɡɑːdn/

Vườn thực vật

Bumpy

adj

/ˈbʌmpi/

Xóc

Cathedral

n

/kəˈθiːdrəl/

Nhà thờ rộng lớn, nhà thời thánh chánh toà

Come across

v

/kʌm əˈkrɒs/

Gặp/ nhìn thấy tình cờ

Departure lounge

n

/dɪˈpɑːtʃə(r) laʊndʒ/

Phòng đợi khởi hành

Dive

v

/daɪv/

Lặn

Ecotourism

n

/ˈiːkəʊtʊərɪzəm/

Du lịch sinh thái

Entry

n

/ˈentri/

Mục, bài xích viết

Habitat

n

/ˈhæbɪtæt/

Môi ngôi trường sống/ sinh trưởng

Harvest

v

/ˈhɑːvɪst/

Gặt hái, thu hoạch, bắt

Idyllic

adj

/ɪˈdɪlɪk/

Thanh bình, rất đẹp, tuyệt vời

Jungle

n

/ˈdʒʌŋɡl/

Rừng nhiệt độ đới

Queue

v

/kjuː/

Xếp hàng

Roadworks

n

/ˈrəʊdwɜːks/

Công việc sửa đường

Ruins

n

/ˈruːɪn/

Tàn tích

Sanctuary

n

/ˈsæŋktʃuəri/

Khu bảo tồn

Wildlife

n

/ˈwaɪldlaɪf/

Động vật phí dã

Từ vựng Unit 8 lớp 10 Friends Global

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Access

v

/ˈækses/

Truy cập

Adapt

v

/əˈdæpt/

Thích ứng, mến nghi

Adjust

v

/əˈdʒʌst/

Thích ứng, mến nghi

Appeal

v

/əˈpiːl/

Hấp dẫn, lôi cuốn

Broadcast

v

/ˈbrɔːdkɑːst/

Phát sóng

Celluloid film

n

/ˈseljulɔɪd fɪlm/

Phim nhựa

Challenge

v

/ˈtʃælɪndʒ/

Thách, thách thức

Cordless

adj

/ˈkɔːdləs/

Không chạc, vô tuyến

Credit note

n

/ˈkredɪt nəʊt/

Phiếu thay đổi hàng

Extreme

adj

/ɪkˈstriːm/

Tột phỏng, vô nằm trong, thật nhiều

Float

v

/fləʊt/

Nổi

Gadget

n

/ˈɡædʒɪt/

Dụng cụ/ khí giới hữu dụng

Games console

n

/ˈɡeɪmz kɒnsəʊl/

Thiết bị tinh chỉnh trò nghịch ngợm năng lượng điện tử bên trên màn hình hiển thị PC hoặc màn hình hiển thị TV

Heritage

n

/ˈherɪtɪdʒ/

Di sản

Intention

n

/ɪnˈtenʃn/

Ý lăm le, mục tiêu

Movement

n

/ˈmuːvmənt/

Cử động, hoạt động

Object

v

/ˈɒbdʒɪkt/

Phản đối

Pandemic

n

/pænˈdemɪk/

Đại dịch

Power lead

n

/ˈpaʊə(r) liːd/

Dây dẫn điện

Reconstruction

n

/ˌriːkənˈstrʌkʃn/

Việc phục chế

Terracotta

adj

/ˌterəˈkɒtə/

Đất nung

Virtual

adj

/ˌvɜːtʃuəl/

Ảo (tạo tự ứng dụng máy tính)

Virtual reality

n

/ˌvɜːtʃuəl riˈæləti/

Thực tế ảo

Cách coi online sách lớp 10 mới:

  • Xem online cuốn sách lớp 10 Kết nối tri thức
  • Xem online cuốn sách lớp 10 Cánh diều
  • Xem online cuốn sách lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 10 Chân trời tạo nên khác