skills 1 lớp 6

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skills 1 lớp 6

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Look at the pictures and quickly read the passage. Match 1-3 with A-C.

(Nhìn vô những hình ảnh và phát âm thời gian nhanh bài xích phát âm. Nối 1-3 với A-C.)

1. Sunrise

A. a school in Bac Giang

2. An Son

B. an international school

3. Dream

C. a boarding school in Sydney

Sunrise is a boarding school in Sydney. Students study and live there. About 1,200 boys and girls go to lớn Sunrise. It has students from all over nước Australia. They study subjects lượt thích maths, science and English.

An Son is a lower secondary school in Bac Giang. It has only 8 classes. There are mountains and green fields around the school. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground

Dream is an international school. Here students learn English with English-speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play sports and games. Some students bởi paintings in the art club.

Phương pháp giải:

Tạm dịch văn bản:

Sunrise là một ngôi trường nội trú ở Sydney. Học sinh học hành và sinh sống ở trên đây. Khoảng 1.200 chúng ta phái mạnh và phái nữ cho tới Sunrise. Trường học tập đem học viên kể từ từng nước Úc. Họ học tập những môn như toán, khoa học tập và giờ Anh.

An Sơn là một ngôi trường trung học tập hạ tầng ở Bắc Giang. Nó chỉ mất 8 lớp học tập. Xung xung quanh ngôi trường đem núi và cánh đồng xanh xao. Có một chống PC và một tủ sách. Dường như còn tồn tại vườn ngôi trường và Sảnh chơi

Giấc mơ là một ngôi trường học tập quốc tế. Tại trên đây học viên được học tập giờ Anh với nhà giáo thưa giờ Anh. Vào chiều tối, bọn họ nhập cuộc nhiều câu lạc cỗ thú vị. Họ nghịch tặc thể thao và trò nghịch tặc. Một số học viên vẽ giành giật vô câu lạc cỗ thẩm mỹ.

Lời giải chi tiết:

1. Sunrise

(Mặt trời mọc)

C. a borading school in Sydney

(trường nội trú ở Sydney)

2. An Son

(An Sơn)

A. a school in Bac Giang

(trường học tập ở Bắc Giang)

3. Dream

(Ước mơ)

B. an international school

(trường quốc tế)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the passages agian and complete these sentences.

(Đọc lại bài xích và hoàn thành xong những câu sau.)

1. Students live and study in a________ school. They only go trang chủ at weekends.

2. Sunrise is a schoo in _________ .

3. There are ________ around An Son School.

4 . _________has an art club.

5. At Dream School, students learn English with __________ .

Lời giải chi tiết:

1. boarding     

2. Sydney       

3. moutains    

4. Dream      

5. English - speaking teachers

1. Students live and study in a boarding school. They only go trang chủ at weekends.

(Học sinh sinh sống và học hành vô ngôi trường nội trú. Họ chỉ về ngôi nhà vô vào cuối tuần.)

2. Sunrise is a schoo in Sydney.

(Sunrise là 1 trong ngôi trường học tập ở Sydney.)

3. There are moutains around An Son School.

(Xung xung quanh ngôi trường An Sơn đem những ngọn núi.)

4. Dream has an art club.

(Trường học tập Dream mang trong mình 1 câu lạc cỗ nghệ thuật và thẩm mỹ.)

5. At Dream School, students learn English with English - speaking teachers.

(Tại ngôi trường Dream, học viên học tập giờ Anh với nhà giáo thưa giờ Anh.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Answer the questions.

(Trả câu nói. những thắc mắc.)

1. Which school is a boarding school?

(Trường học tập này là ngôi trường nội trú?)

2. Where is An Son School?

Xem thêm: bài 3.27 sgk toán 7

(Trường An Sơn ở đâu?)

3. Is there a school garden in An Son school?

(Trường An Sơn đem vườn ngôi trường không?)

4. What bởi Dream School students bởi in the afternoon?

(Học sinh ngôi trường Dream làm những gì vô buổi chiều?)

Lời giải chi tiết:

1. Sunrise is a boarding school.

(Sunrise là ngôi trường nội trú.)

2. It's in Bac Giang.

(Ở Bắc Giang.)

3. Yes, it is.

(Có.)

4. They play sports and games. Some students bởi paintings in the art club.

(Họ nghịch tặc thể thao và trò nghịch tặc. Một số học viên vẽ ở câu lạc cỗ thẩm mỹ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Which school in 1 would you lượt thích to lớn go to? Why/ Why not? Complete the table.

(Em ham muốn học tập ngôi trường này ở bài xích tập luyện 1? Tại sao? Tại sao không? Hoàn trở thành bảng.)

Name of school

Reasons you lượt thích it

Reasons you don't lượt thích it

Then discuss your choice with a friend.

(Sau ê thảo luận lựa lựa chọn của em với chúng ta.)

Example:

(Ví dụ:)

A: Which school would you lượt thích to lớn go to?

(Bạn ham muốn học tập ngôi trường nào?)

B: I'd lượt thích to lớn go to lớn Dream School.

(Mình ham muốn học tập ngôi trường Dream.)

A: Why?

(Tại sao?)

B: Because I'd lượt thích to lớn paint in the art club.

(Vì mình yêu thích vẽ ở câu lạc cỗ thẩm mỹ.)

Lời giải chi tiết:

 

Name of school

(Tên trường)

Reasons you lượt thích it

(Lý bởi em thích)

Reasons you don't lượt thích it

(Lý bởi em ko thích)

Sunrise

I can practise English with other students.

(Tôi hoàn toàn có thể thực hành thực tế giờ Anh với những người quốc tế.)

It’s a boarding school, sánh I can’t go trang chủ everyday.

(Đó là ngôi trường nội trú, bởi vậy tôi ko cần về ngôi nhà thường ngày.)

An Son

It is in beautiful place, sánh it has a good view.

(Trường ở vị trí rất đẹp nhằm nhìn ngắm.)

It is quite small and very remote, sánh it isn’t convenient to lớn travel.

(Trường khá nhỏ và xa xôi xôi, bởi vậy đi đi lại lại phiền toái.)

Dream

I can learn English with English-speaking teachers and join many interesting clubs.

(Tôi hoàn toàn có thể học tập giờ Anh với nhà giáo thưa giờ Anh và nhập cuộc nhiều câu lạc cỗ thú vị.)

It’s an international school, sánh it may be expensive.

(Đó là ngôi trường quốc tế nên hoàn toàn có thể tốn xoàng xĩnh.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: sau sinh có được ăn bắp cải không

8. 

9. 

10.