tiếng anh 6 unit 4 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 4 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Comparative adjectives

(Ngữ pháp: Tính kể từ đối chiếu hơn)

1. Complete the following sentences with the comparative size of the adjectives in brackets. Number 1 is an example.

(Hoàn trở thành những câu sau với dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ vô ngoặc. Câu một là ví dụ.)

1. This building is taller phàn nàn  that building.  (tall)

(Tòa mái ấm này cao hơn nữa tòa mái ấm tê liệt.)

2. My neighbourhood is__________than your neighbourhood. (noisy)

3. The square in Ha Noi is__________than the square in Hoi An. (big)

4. Living in the countryside is__________than living in a đô thị. (peaceful)

5. Is living in a city__________than living in the countryside?  (exciting)

Lời giải chi tiết:

2. noisier

3. bigger

4. more peaceful

5. more exciting

2. My neighbourhood is noisier than your neighbourhood.

(Khu phố của tôi tiếng ồn rộng lớn thành phố của doanh nghiệp.)

3. The square in Ha Noi is bigger than the square in Hoi An.

(Quảng ngôi trường ở thủ đô hà nội to hơn trung tâm vui chơi quảng trường ở Hội An.)

4. Living in the countryside is more peaceful than living in a đô thị.

(Sống ở vùng quê yên tĩnh bình rộng lớn sinh sống ở TP.HCM.)

5. Is living in a city more exciting than living in the countryside?  

(Sống ở TP.HCM với thú vị rộng lớn sinh sống ở vùng quê không?)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Use the correct size of the words in brackets vĩ đại complete the letter.

(Sử dụng dạng chính của kể từ vô ngoặc nhằm triển khai xong bức thư.)

Dear Nick,

How are you?

Ha Noi is beautiful but it's too busy for bầm. I'm having a great time at Cua Lo Beach now. The weather is (1. hot) hotter than that in Ha Noi. The houses and buildings are (2. small)________and (3. old) ________than those in Ha Noi The streets are (4. wide) ________ with less traffic. The seafood here is (5. delicious) ________ and (6. cheap) ________than the seafood in Ha Noi.

See you soon,

Vy

Lời giải chi tiết:

2. smaller

3. older

4. wider

5. more delicious

6. cheaper

Dear Nick,

How are you?

Ha Noi is beautiful but it's too busy for bầm. I'm having a great time at Cua Lo Beach now. The weather is (1. hot) hotter than that in Ha Noi. The houses and buildings are smaller and older than those in Ha Noi The streets are wider with less traffic. The seafood here is more delicious and cheaper than the seafood in Ha Noi.

See you soon,

Vy

Tạm dịch bức thư:

Nick thân thiết mến,

Bạn khỏe mạnh không?

Hà Nội rất đẹp tuy nhiên bản thân vượt lên sống động với bản thân. Mình đang sẵn có một khoảng tầm thời hạn tuyệt hảo ở Bãi biển lớn Cửa Lò. Thời tiết ở thủ đô hà nội rét rộng lớn. Những mái ấm và dự án công trình phong cách xây dựng nhỏ rộng lớn và cũ rộng lớn ở thủ đô hà nội. Đường phố rộng lớn bao la và không nhiều xe pháo tương hỗ. Hải sản ở phía trên ngon và rẻ rúng rộng lớn thủy hải sản ở thủ đô hà nội.

Hẹn sớm tái ngộ chúng ta nhé,

Vy       

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: con gai co tinh trung khong

3. Look at the pictures of the two neighbourhoods: Binh Minh and Long Son. Compare two neighbourhoods. You can use the adjectives below.

(Nhìn vô hình ảnh của nhị khu vực phố: Bình Minh và Long Son. So sánh nhị thành phố này. Em hoàn toàn có thể dùng những tính kể từ bên dưới.)

noisy               crowded             quiet                peaceful                modern                  busy                 boring

Example: Binh Minh is noisier phàn nàn Long Son.

(Ví dụ: Bình Minh tiếng ồn rộng lớn Long Sơn.)

Lời giải chi tiết:

1. Binh Minh is more crowded phàn nàn Long Son.

(Bình Minh sầm uất rộng lớn Long Sơn.)

2. Long Son is more boring phàn nàn Binh Minh.

(Long Sơn ngán rộng lớn Bình Minh.)

3. Long Son is quieter phàn nàn Binh Minh.

(Long Sơn yên tĩnh tĩnh rộng lớn Bình Minh.)

4. Long Son is more peaceful phàn nàn Binh Minh.

(Long Sơn yên tĩnh bình rộng lớn Bình Minh.)

5. Binh Minh is more modern phàn nàn Long Son.

(Bình Minh tiến bộ rộng lớn Long Sơn.)

6. Binh Minh is busier phàn nàn Long Son.

(Bình Minh sống động rộng lớn Long Sơn.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in pairs. Ask and answer questions about Binh Minh and  Long Son neighbourhood using the picture in 3.

(Làm việc bám theo cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về thành phố Bình Minh và Long Sơn dùng hình ảnh ở bài xích 3.)

Example: 

(Ví dụ:)

A: Is Binh Minh noisier phàn nàn Long Son?

(Bình Minh với sôi sục rộng lớn Long Sơn không?)

B: Yes, it is.

(Có.)

A: Is Long Son more modern phàn nàn Binh Minh?

(Long Sơn với tiến bộ rộng lớn Bình Minh không?)

B: No, it isn't.

(Không.)

Lời giải chi tiết:

A: Is Binh Minh more peaceful phàn nàn Long Son?

(Bình Minh với yên tĩnh bình rộng lớn Long Sơn không?)

B: No, it isn’t.

(Không.)

A: Is Long Son more boring phàn nàn Binh Minh?

(Long Sơn với nhàm ngán rộng lớn Bình Minh không?)

B: Yes, it is.

(Có.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Xem thêm: bị phỏng không nên ăn gì

10. 

11. 

12.