tiếng anh 6 unit 5 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 5 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Countable and uncountable nouns

(Ngữ pháp: Danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được)

1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable).

(Danh kể từ được gạch ốp bên dưới là kiểm đếm được hay là không kiểm đếm được? Viết C (đếm được) hoặc U (không kiểm đếm được)).

1. The children are very tired after a day of fun.

(Bọn con trẻ rất rất mệt mỏi sau đó 1 ngày vui mừng nghịch tặc.)

2. Be careful! The water is deep.

(Hãy cẩn thận! Nước sâu sắc bại.)

3. My mother uses real butter in the cakes she bakes.

(Mẹ tôi dùng bơ thiệt Lúc nướng bánh.)

4. Remember to lớn bring the necessary travel items.

(Nhớ đem theo gót những đồ dùng quan trọng Lúc chuồn du ngoạn.)

5. - How about meeting in the canteen for some tea? - Sure. What time?

(- Gặp nhau ở căng tin cậy tu trà nhé? – Được thôi. Mấy giờ?)

Phương pháp giải:

- day: ngày

- water: nước

- butter:

- items: dụng cụ

- tea: trà

Lời giải chi tiết:

1. C

2. U

3. U

4. C

5. U

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct option for each sentence.

(Chọn đáp án đích thị cho từng câu.)

1. I have___________questions to lớn ask you.

A. a few           

B. a little

2. nước Australia is very nice. It has___________natural wonders.

A. much              

B. many

3. This is a difficult lesson, ví only___________students can understand it.

A. a few           

B. many

4. It is a very dry area. They don't have___________rain in summer.

A. a little         

B. much

5. We've got very___________time before our train leaves. We must hurry up!

A. little           

B. much

Phương pháp giải:

- a few + danh kể từ số nhiều: một ít

-  many + danh kể từ số nhiều: nhiều

- little/ a little + danh kể từ ko kiểm đếm được: một chút

- much + danh kể từ ko kiểm đếm được: nhiều

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

1. I have a few questions to lớn ask you.

(Tôi với 1 vài ba thắc mắc mong muốn căn vặn các bạn.)

2. nước Australia is very nice. It has many natural wonders.

(Nước Úc rất tuyệt đẹp nhất. Nó có không ít kỳ quan tiền vạn vật thiên nhiên.)

3. This is a difficult lesson, ví only a few students can understand it.

(Đây là một trong bài bác khó khăn nên có thể một số trong những không nhiều học viên rất có thể nắm được.)

4. It is a very dry area. They don't have much rain in summer.

(Đó là một trong điểm rất rất thô. Họ không tồn tại nhiều mưa vô ngày hè.)

5. We've got very little time before our train leaves. We must hurry up!

(Chúng tớ chỉ từ rất rất không nhiều thời hạn trước lúc chuyến tàu xuất phát. Chúng tớ cần thời gian nhanh lên!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each blank with a, any, some, much, or many.

(Điền vào cụ thể từng vị trí rỗng với a, any, some, much, hoặc many.)

1. How__________books are there in your bag?

2. There isn't__________milk in the fridge.

3. How__________sugar bởi you need for your tea, Mum?

4. We need to lớn buy__________new furniture for the house.

5. There is__________big cave in this area. 

Phương pháp giải:

- a + danh kể từ số ít: một

- any + danh kể từ số nhiều/ danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường sử dụng vô câu phủ định/ nghi ngờ vấn.

- some + danh kể từ số nhiều/ danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường sử dụng vô câu xác minh.

Xem thêm: vỏ sầu riêng phơi khô có tác dụng gì

- much + danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường sử dụng vô câu phủ định/ nghi ngờ vấn

- many + danh kể từ số nhiều; thông thường sử dụng vô câu phủ định/ nghi ngờ vấn

Lời giải chi tiết:

1. many

2. any

3. much

4. some

5. a

1. How many books are there in your bag?

(Có từng nào cuốn sách vô cặp của bạn?)

2. There isn't any milk in the fridge.

(Không còn tý sữa nào là trong gầm tủ lạnh lẽo.)

3. How much sugar bởi you need for your tea, Mum?

(Mẹ cần thiết từng nào lối mang lại ly trà của u ạ?)

4. We need to lớn buy some new furniture for the house.

(Chúng tôi cần thiết mua sắm một số trong những vật thiết kế bên trong mới mẻ mang lại mái nhà.)

5. There is a big cave in this area.                  

(Có một lỗ động rộng lớn vô điểm này.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Modal verb: must/ mustn’t

(Động kể từ khuyết thiếu: phái/ ko được)

4. Fill each blank with must or mustn't.

(Điền vào cụ thể từng vị trí rỗng với must hoặc mustn’t.)

1. You_________leave the khách sạn room before 12 o'clock.

2. You_________make lots of noise in the museum.

3. My mum says you_________always tell the truth.

4. You know you_________go to lớn bed with your shoes on.

5. I want to lớn speak English better. I_________practise more.

Phương pháp giải:

- must + V: phải

- mustn’t + V: ko được

Lời giải chi tiết:

1. must

2. mustn't     

3. must   

4. mustn't     

5. must

1. You must leave the khách sạn room before 12 o'clock.

(Bạn cần tách ngoài phòng tiếp khách sạn trước 12 giờ.)

2. You mustn't make lots of noise in the museum.

(Bạn ko được khiến cho tiếng ồn ở viện kho lưu trữ bảo tàng.)

3. My mum says you must always tell the truth.

(Mẹ tôi bảo rằng con cái cần luôn luôn trực tiếp trình bày thực sự.)

4. You know you mustn't go to lớn bed with your shoes on.

(Bạn hiểu được các bạn ko được đem giầy chuồn ngủ nhưng mà.)

5. I want to lớn speak English better. I must practise more.

(Tôi mong muốn trình bày giờ đồng hồ Anh chất lượng tốt rộng lớn. Tôi cần rèn luyện nhiều hơn thế nữa.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Read the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

(Đọc quy ấn định vô lớp học tập bên dưới. Viết một số trong những quy ấn định mang lại em và chúng ta vô lớp của em.)

1. We must arrive on time.

(Chúng tớ cần cho tới đích thị giờ.)

2. We mustn't pick flowers in the school garden.

(Chúng tớ ko được hái hoa vô vườn ngôi trường.)

3. We must...........................

4. We mustn't ......................

5. .........................................

Lời giải chi tiết:

1. We must arrive school on time.

(Chúng tớ cần cho tới ngôi trường đích thị giờ.)

2. We mustn't get out of class before breaktime.

(Chúng tớ ko được thoát khỏi lớp trước giờ giải lao.)

3. We must raise our hands when we want to lớn ask questions in classroom.

(Chúng tớ cần giơ tay Lúc mong muốn bịa đặt thắc mắc vô lớp học tập.)

4. We musn't gossip in class.

(Chúng tôi ko thủ thỉ phiếm vô lớp.)

5. We must be gentle with each other.

(Chúng tớ cần đối đãi chất lượng tốt cùng nhau.)

6. We mustn't eat during lesson.  

(Chúng tớ ko được ăn vô giờ học tập.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: tanx/2

8. 

9. 

10.