tiếng anh 7 global success unit 10


1. Listen and read. 2.What are Lan and her father talking about? 3. Read the conversation again and answer the following questions. 4.Match the words/ phrases in the box with the correct pictures. 5.Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 global success unit 10

Video chỉ dẫn giải

Types of energy sources (Các loại năng lượng)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Lan: Hi, Dad.

Mr Tan: Lan, what are you doing? It's pretty late now.

Lan: I'm doing a project on energy sources. But I don't quite understand what energy is

Mr Tan: Well, it's power that we use vĩ đại provide us with light, heat or electricity.

Lan: Oh. Where does it come from? Mr Tan: It comes from many different sources lượt thích coal, oil, natural gas.... We Gọi them non-renewable sources

Lan: Can it come from the sun, wind or water too?

Mr Tan: Yes, it can. We Gọi those types of energy renewable sources because we cannot lập cập out of them. Renewable means we can easily replace them.

Lan: I get it now.

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy vĩ đại use, but others are more expensive and harder vĩ đại find…

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

Lan: Chào thân phụ.

Ông Tân: Lan, con cái đang khiến gì vậy? Bây giờ đã tương đối muộn.

Lan: Con đang khiến một dự án công trình về những mối cung cấp tích điện. Nhưng con cái ko trọn vẹn hiểu tích điện là gì

Ông Tân: Đúng, này là mối cung cấp năng lượng điện nhưng mà tất cả chúng ta dùng nhằm cung ứng cho tới tất cả chúng ta độ sáng, sức nóng hoặc năng lượng điện.

Lan: Ồ. Nó tới từ đâu vậy ạ? 

Ông Tân: Nó tới từ nhiều mối cung cấp không giống nhau như than thở đá, dầu lửa, khí thắp đương nhiên ... Chúng tao gọi này là những mối cung cấp ko tái mét tạo

Lan: Nó rất có thể tới từ mặt mũi trời, bão táp hoặc nước nữa ko ạ?

Ông Tân: Có, nó rất có thể. Chúng tao gọi này là những mối cung cấp tích điện khởi tạo chính vì tất cả chúng ta ko thể dùng không còn bọn chúng. cũng có thể khởi tạo tức là tất cả chúng ta rất có thể dễ dàng và đơn giản thay cho thế bọn chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Ông Tân: Con biết đấy, một trong những loại tích điện rẻ rúng và dễ dàng dùng, tuy nhiên một trong những loại không giống thì giá bán đắt hơn và khó khăn dò xét hơn…

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. What are Lan and her father talking about?

(Lan và thân phụ cô ấy đang được rỉ tai gì?)

A. Energy (Năng lượng)

B. Sources (Nguồn)

C. Energy sources (Các mối cung cấp năng lượng)

Lời giải chi tiết:

Đoạn đối thoại về 2 loại mối cung cấp năng lượng: tích điện ko khởi tạo và tích điện rất có thể tái mét tạo

Chọn C

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the conversation again and answer the following questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. What is Lan doing?

(Lan đang khiến gì?)

2. What does energy mean?

(Năng lượng tức là gì?)

3. Where does energy come from?

(Năng lượng tới từ đâu?)

4. What are renewable sources?

(Nguồn rất có thể khởi tạo là gì?)

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

1. She is doing a project on energy sources.

(Cô ấy đang được tiến hành một dự án công trình về những mối cung cấp tích điện.)

2. It’s power that we use vĩ đại provide us with light, heat or electricity.

(Đó là tích điện nhưng mà tất cả chúng ta dùng nhằm cung ứng cho tới tất cả chúng ta độ sáng, sức nóng hoặc năng lượng điện.)

3. It comes from many different sources lượt thích coal, oil, natural gas,…

(Nó tới từ nhiều mối cung cấp không giống nhau như than thở đá, dầu lửa, khí thắp đương nhiên,…)

4. Renewable sources means the sources we cannot lập cập out of them.

(Nguồn khởi tạo Tức là những mối cung cấp tất cả chúng ta ko thể dùng không còn bọn chúng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: u bã đậu ở mí mắt

4. Match the words/ phrases in the box with the correct pictures.

(Nối những kể từ / cụm kể từ vô dù với những hình hình họa đích thị.)

1. oil

2. wind energy

3. coal

4. natural gas

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

1 - d: oil (n): dầu

2 - a: wind energy (n.ph): năng lượng gió

3 - b: coal (n): than đá

4 - c: natural gas (n.ph): khí ga tự động nhiên

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.

(Hoàn trở nên từng câu với kể từ đúng trong những cuộc đối thoại.)

1. Energy is ___________that we use vĩ đại provide us with light, heat or electricity.

2. When energy comes from the__________, wind and water, we Gọi it renewable energy.

3. When energy comes from wind, we Gọi it __________energy.

4. We cannot _________ out of renewable energy.

5. Some types of energy are _________and easy vĩ đại use.

Lời giải chi tiết:

1. power

2. sun

3. renewable

4. run

5. cheap

1. Energy is

power

that we use vĩ đại provide us with light, heat or electricity.

(Energy là tích điện nhưng mà tất cả chúng ta dùng nhằm cung ứng cho tới tất cả chúng ta độ sáng, sức nóng hoặc năng lượng điện.)

2. When energy comes from the sun, wind and water, we Gọi it renewable energy.

(Khi tích điện tới từ mặt mũi trời, bão táp và nước, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện khởi tạo.)

3. When energy comes from wind, we Gọi it renewable energy.

(Khi tích điện tới từ bão táp, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện khởi tạo.)

4. We cannot run out of renewable energy.

(Chúng tao ko thể người sử dụng hết sạch tích điện rất có thể khởi tạo.)

5. Some types of energy are cheap and easy vĩ đại use.

(Một số dạng tích điện rẻ rúng và dễ dàng dùng.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 1
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous khuông of the verbs in brackets. 3. Circle the correct khuông of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention vĩ đại the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations vĩ đại ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) vĩ đại complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how vĩ đại save energy at trang chủ. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways vĩ đại save energy at trang chủ. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chủ.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: phương trình tổng quát của quang hợp lớp 7

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.