tiếng anh 7 global success unit 8 a closer look 2


1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C lớn complete each sentence. 5. GAME Chain story

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 global success unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

 1. Combine the two sentences, using although / though.

(Kết hợp ý nhị câu, dùng "although / though".)

Example:

She watched the film twice. She didn't understand the film. 

(Cô ấy đang được coi tập phim nhị phiên. Cô ấy thiếu hiểu biết nội dung của tập phim bại liệt.)

→ Although / Though she watched the film twice, she didn't understand it. 

(Mặc mặc dù cô ấy đang được coi tập phim nhị phiên, cô ấy vẫn thiếu hiểu biết nội dung của chính nó.)

→ She didn't understand the film although / though she watched it twice. 

(Cô ấy thiếu hiểu biết nội dung tập phim tuy nhiên cô ấy đang được coi nó nhị phiên.)

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Phương pháp giải:

Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhị ý tương phản vô và một câu.

Lời giải chi tiết:

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

 (Các thắc mắc vô cùng khó khăn. Anh ấy đang được xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng.)

→ Although / Though the questions were very difficult, he solved them easily.  

(Mặc mặc dù những thắc mắc vô cùng khó khăn, tuy nhiên anh ấy đang được xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng.)

→ He solved questions easily although / though they were very difficult. 

(Anh ấy đang được xử lý những câu hỏi một cơ hội đơn giản dễ dàng tuy nhiên chúng rất khó khăn.)

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film. 

(Anh ấy là 1 trong những trình diễn viên tuyệt hảo. Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu vô một tập phim nào là cả.)

→ Although / Though he was a great actor, he never played a leading role in a film. 

(Mặc mặc dù anh ấy là 1 trong những trình diễn viên tuyệt hảo, tuy nhiên anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu vô một tập phim nào là cả.)

→ He never played a leading role in a film although / though he was a great actor. 

(Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu vô một tập phim nào là tuy nhiên anh ấy là 1 trong những trình diễn viên tuyệt hảo.)

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success. 

(Họ đang được chi thật nhiều chi phí mang lại tập phim. Sở phim ko thiệt sự thành công xuất sắc.)

→ Although / Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success. 

(Mặc mặc dù chúng ta đang được chi thật nhiều chi phí mang lại tập phim, tuy nhiên tập phim ko thiệt sự thành công.)

→ The film wasn't a big success although / though they spent a lot of money on the film. 

(Bộ phim ko thiệt sự thành công tuy nhiên chúng ta đang được chi thật nhiều chi phí mang lại tập phim bại liệt.)

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all. 

(Bộ phim là phim hài. Mình ko thấy nó khôi hài một chút nào.)

 Although / Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all. 

(Mặc mặc dù tập phim là phim hài, tuy nhiên bản thân ko thấy nó khôi hài một chút nào.)

→ I didn't find the film funny at all although / though it was a comedy. 

 (Mình ko thấy cỗ phim buồn mỉm cười một chút nào tuy nhiên nó là một tập phim hài.)

5. We played well. We couldn't win the match. 

(Chúng tao đang được nghịch ngợm rất hay. Chúng tao ko thể thắng trận đấu.)

→ Although / Though we played well, we couldn't win the match. 

(Mặc mặc dù tất cả chúng ta đang được nghịch ngợm rất hay, tuy nhiên tất cả chúng ta ko thể thắng trận đấu.)

→ We couldn't win the match although / though we played well. 

(Chúng tao ko thể thắng trận đấu tuy nhiên tất cả chúng ta đang được nghịch ngợm rất tốt.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using although/ though or however.

(Hoàn trở thành những câu, dùng although / though hoặc however)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

2. I felt really tired. ________, I went to see the film. 

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese. 

Phương pháp giải:

- Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhị ý tương phản vô và một câu.

- Chúng tao dùng “however” nhằm chỉ sự trái chiều thân thiện ý vô nhị vế của câu, thông thường được dùng sau vệt phẩy.

Lời giải chi tiết:

1Although / Though the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

(Mặc mặc dù trình diễn xuất vô phim rất hay tuy nhiên bản thân ko mến mẩu chuyện của chính nó.)

2. I felt really tired. However, I went to see the film. 

(Mình đang được cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, bản thân vẫn đi coi phim.)

3. I really enjoyed the new film although / though most of my friends didn't lượt thích it. 

(Mình thực sự vô cùng mến tập phim mới nhất tuy nhiên đa số bằng hữu của tôi đều ko mến nó.)

4. He studied hard for the exam. However, he failed it. 

(Anh ấy đang được học tập rất siêng năng chỉ mang lại kỳ ganh đua. Tuy nhiên, anh lại ko đạt thành quả cao.)

5. Mai speaks English very well although / though her native language is Vietnamese.

 (Mai phát biểu giờ Anh rất hay tuy nhiên tiếng mẹ đẻ của cô ý ấy là giờ Việt.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use your own ideas lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's.

(Sử dụng ý tưởng phát minh của riêng biệt các bạn nhằm triển khai xong những câu sau. Sau bại liệt đối chiếu câu của người tiêu dùng với câu của người tiêu dùng nằm trong lớp.)

1. I don't really lượt thích the film though _______.

2. He felt very well. However, _______.

3. The film was a great success. However, _______.

4. Although it rained all day, _______.

5. The music in the film was terrible. However, _______.

Lời giải chi tiết:

1. I don't really lượt thích the film though its storyline was intriguing. 

(Mình ko thực sự mến tập phim đem dù cốt truyện của chính nó mê hoặc.)

2. He felt very well. However, he was diagnosed with cancer. 

(Anh ấy cảm nhận thấy vô cùng khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh đã và đang được chẩn đoán vướng ung thư.)

3. The film was a great success. However, the acting was disappointing.

 (Bộ phim thành công xuất sắc tỏa nắng. Tuy nhiên, trình diễn xuất khiến cho tuyệt vọng.)

4. Although it rained all day, he decided lớn hố out alone. 

(Dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên cậu ta vẫn đưa ra quyết định đi dạo 1 mình.)

5. The music in the film was terrible. However, it contributed lớn drawing public attention. 

(Âm nhạc vô phim thiệt kinh khủng. Tuy nhiên, nó đang được thêm phần hấp dẫn sự lưu ý của công bọn chúng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Choose the correct answer A, B, or C lớn complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp chính trong số đáp án A, B hoặc C nhằm triển khai xong từng câu.)

1. Mary overslept this morning _______ she went lớn bed early last night.

Xem thêm: chỉ số mpv trong máu cao là gì

A. although

B. because

C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because

B. However

C. Though

3. I don't lượt thích running,  _______  I lượt thích swimming.

A. but

B. so

C. however

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

5. The story of the film is silly.  _______,  many people still enjoyed it. 

A. However  

B. Though 

C. But

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

1. A

Mary overslept this morning although she went lớn bed early last night. 

(Mary đang được ngủ quên sáng sủa ni tuy nhiên cô ấy đã đi được ngủ sớm vô tối qua loa.)

A. although (măc dù)

B. because (bởi vì)

C. so (vì vậy)

2. C

Though the sun is shining, it isn't very warm. 

(Mặc mặc dù mặt mũi trời chói lóa, tuy nhiên không khí ko rét lắm.)

A. Because (bởi vì)

B. However (tuy nhiên)

C. Though (mặc dù)

3. B

I don't lượt thích running, but I lượt thích swimming.

 (Mình ko mến chạy cỗ. Nhưng mình yêu thích lượn lờ bơi lội.)

A. But (nhưng)

B. So (vì vậy)

C. However (tuy nhiên)

4. C

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema. 

(Mặc mặc dù tập phim vô cùng mê hoặc tuy nhiên Jim đang được ngủ quên vô rạp chiếu phim.)

A. However (tuy nhiên)

B. Because (bởi vì)

C. Although (mặc dù)

5. A

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it. 

(Câu chuyện của phim thiệt là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mến nó.)

A. However (tuy nhiên)

B. Though (mặc dù)

C. But (nhưng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although / though.

(Làm việc group. Phát triển một mẩu chuyện bằng phương pháp dùng "although / though".)

Although it rained yesterday, ... (Mặc mặc dù trong ngày hôm qua trời mưa,...)

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping. 

(Mặc mặc dù trong ngày hôm qua trời mưa tuy nhiên bọn chúng bản thân vẫn lên đường sắm sửa.)

B: Although / Though we went shopping, we didn't buy anything. 

(Mặc mặc dù bọn chúng tôi đã lên đường sắm sửa, tuy nhiên bọn chúng bản thân ko mua sắm được gì cả.)

C: ...

Lời giải chi tiết:

A: Although / Though the sun is shining, the weather isn't very warm. 

(Mặc mặc dù mặt mũi trời chói lóa tuy nhiên không khí không thực sự rét.)

B: Although / Though the weather isn't very warm, we go camping.

(Mặc mặc dù không khí không thực sự rét tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn lên đường cắm trại.)

C: Although / Though we go camping, we don’t prepare anything.

(Mặc mặc dù Shop chúng tôi lên đường cắm trại, Shop chúng tôi ko sẵn sàng bất kể cái gì cả.)

D: ….

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns lớn talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C lớn complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen lớn their conversation. Who stars in the film? 3. Listen lớn the conversation again. Choose the best answer lớn each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: thai chưa vào tử cung mà ra máu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.