tiếng anh lớp 5 unit 6


Nam: Oh, good. How many lessons vì thế you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Long! How was your trip home? - Hi, Mai. It was good, thanks.

(Chào Long! Chuyến về mái ấm của doanh nghiệp thế nào là rồi? - Chào Mai. Nó đảm bảo chất lượng, cảm ơn.)

b)  Do you have school today, Mai? - Yes, I vì thế.

(Bạn sở hữu học tập ngày hôm nay ko Mai? - Vâng, sở hữu.)

c)  How many lessons vì thế you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE.

(Bạn sở hữu từng nào tiết học tập hôm nay? - Tôi sở hữu bốn: Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Thể dục.)

d)  How about you? Do you have school today? - Not today, but tomorrow. I'm still on holiday!

(Còn các bạn thì sao? Hôm ni các bạn sở hữu học tập không? - Hôm ni ko, tuy nhiên ngày mai thì sở hữu. Mình vẫn còn đó trong thời gian ngày nghỉ!)

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và rằng.)

Bài nghe

a. How many lessons vì thế you have today? - I have five: Maths, IT, Science, Vietnamese, English.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập năm môn: Toán, Công nghệ tin tức, Khoa học tập, giờ Việt, giờ Anh.)

b. How many lessons vì thế you have today? - I have three: Maths, Vietnamese, English.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập phụ vương môn: Toán, giờ Việt, giờ Anh.)

c. How many lessons vì thế you have today? - I have four: Maths, Music, Vietnamese, PE.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập tứ môn: Toán, Âm nhạc, giờ Việt, Thể dục.)

d. How many lessons vì thế you have today? - I have four: Maths, Science, Art, Vietnamese.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập tứ môn: Toán Khoa học tập, Mỹ thuật, giờ Việt.)

e. How many lessons vì thế you have today? - I have three: Maths, Science, Art, Vietnamese.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập phụ vương môn: Toán Khoa học tập, Mỹ thuật, giờ Việt.)

Lời giải chi tiết:

How many lessons vì thế you have today? - I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

(Bạn sở hữu từng nào bài học kinh nghiệm hôm nay? - Tôi sở hữu môn Toán, Tin học tập, Khoa học tập, Tiếng Việt và Tiếng Anh.)

How many lessons vì thế you have on Mondays? - I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

(Bạn sở hữu từng nào bài học kinh nghiệm nhập những ngày loại Hai? - Tôi sở hữu môn Toán, Tin học tập, Khoa học tập, Tiếng Việt và Tiếng Anh.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong rằng.)

Ask and answer questions about the lessons you have today. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập các bạn sở hữu ngày hôm nay.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons vì thế you have today? - I have four.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập 4 môn.)

- What lessons vì thế you have today? - I have Maths, English, Vietnamese and Music.

(Bạn học tập gì hôm nay? - Mình học tập Toán, giờ Anh giờ Việt và âm thanh.)

Câu 4

 4. Listen and tick.

(Nghe và lưu lại lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe

1. Long: Hi, Nam.

Nam: Hello, Long. Are you at school now?

Long: Yes, it's break time now.

Nam: Oh, good. How many lessons vì thế you have today?

Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you?

Nam: I'm on holiday today. 

2. Quan: Hi, Minh.

Minh: Hi, Quan. It's nice vĩ đại talk vĩ đại you again. Are you at school?

Quan: Yes. It's break time. And you?

Minh: Yes, It's break time for bủ, too.

Quan: Oh, really? How many lessons vì thế you have today?

Minh: I have four: Science, Music, Art and IT.

3. Nam: Hello, Lan.

Lan: Hello, Nam. How was your trip home?

Nam: It was good, thanks. Do you have lessons today?

Lan: Yes, in the afternoon.

Nam: How many lessons vì thế you have today?

Lan: I have five: Vietnamese, English, Maths, IT and PE.

Tạm dịch

1. Long: Chào Nam.

Nam: Chào Long. quý khách hàng đang được ở ngôi trường à?

Xem thêm: thứ 5 vui vẻ

Long: Ừ, lúc này đang được là giờ giải lao.

Nam: Ồ, đảm bảo chất lượng. Hôm ni bạn làm việc từng nào môn học?

Long: Mình học tập phụ vương môn: Toán, Công nghệ tin tức và Khoa học tập. Thế còn bạn?

Nam: Mình được nghỉ ngơi ngày hôm nay.

2. Quân: Chào Minh

Minh: Chào Quân. Rất mừng rỡ lại được thì thầm với các bạn. quý khách hàng đang được ở ngôi trường à?

Quân: Ừ. Đang là giờ giải lao. Còn bạn?

Minh: Ừ. Mình đang dần nhập giờ giải lao.

Quân: Ồ thiệt sao? Hôm ni bạn làm việc từng nào môn học?

Minh: Mình học tập tứ môn: Khoa học tập, âm thanh, Mĩ thuật và Công nghệ tin tức.

3. Nam: Chào Lan.

Lan: Chào Nam. Chuyến du ngoạn về quê của doanh nghiệp thế nào?

Nam: Rất tuyệt, cám ơn các bạn. quý khách hàng sở hữu nên học tập ngày hôm nay không?

Lan: Có, nhập chiều tối.

Nam: Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Lan: Mình học tập năm môn: giờ Việt, giờ Anh, Toán, Công nghệ tin tức và Thể dục.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thiện.)

Lời giải chi tiết:

1. Tuesday

2. lessons

3.Wednesday

4. four

5. Art

My name is Trung. I’m a new pupil in Class 5B. Today is (1) Tuesday. I have five (2) lessons: Maths, Vietnamese, Science, IT and PE. Tomorrow is (3) Wednesday. I’ll have (4) four lessons: Maths, Vietnamese, Music and (5) Art.

(Tên bản thân là Trung. Mình là một trong học viên mới nhất nhập lớp 5B. Hôm ni là Thứ Ba. Tôi sở hữu 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học tập, Tin học tập và Thể dục. Ngày mai là loại Tư. Tôi sẽ có được 4 môn học: Toán, Tiếng Việt, Âm nặng nhọc và Mỹ thuật.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

How many lessons vì thế you have today?

(Hôm ni các bạn sở hữu từng nào môn học?)

Yesterday was Sunday. It was a holiday.

(Hôm qua chuyện là Chủ nhật. Nó là ngày nghỉ ngơi.)

Today's Monday and I'm back at school.

(Hôm ni là loại Hai và tôi quay về ngôi trường.)

I have three lessons: Maths, English and Science.

(Tôi sở hữu phụ vương môn học: Toán, Tiếng Anh và Khoa học tập.)

Tomorrow's Tuesday. I'll be at school again.

(Ngày mai là loại Ba. Tôi tiếp tục lại cho tới ngôi trường.)

I'll have three more lessons: Maths, Music and Art.

(Tôi sẽ có được thêm thắt phụ vương môn học tập nữa: Toán, Âm nhạc và Mỹ thuật.)

How about you? How many lessons vì thế you have today?

(Còn các bạn thì sao? Hôm ni các bạn sở hữu từng nào môn học?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: 8 hành tinh trong hệ mặt trời