tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng

Bài viết lách Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số cùng theo với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số nằm trong.

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng

+ Dãy số (un) là cung cấp số nằm trong Lúc và chỉ Lúc un+1 − un = d ko tùy thuộc vào n và d là công sai.

+ Cho cung cấp số cùng theo với số hạng đầu là u1; công sai d. Khi đó; số hạng loại n của cung cấp số nằm trong là: un = u1 + (n−1)d

+ Nếu biết số hạng loại n và loại m của mặt hàng tớ suy ra:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Giải hệ phương trình bên trên tớ được u1 và công sai d.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho một cung cấp số cùng theo với u1 = −1 và u5 = 11. Tìm công sai của cung cấp số nằm trong ?

A. d= 3    B. d= 5    C. d= 4    D. d= 2

Hướng dẫn giải:

Ta có: u5 = u1 + (5−1)d

=> 11 = − 1 + 4d ⇔ d= 3

Chọn A.

Ví dụ 2: Cho một cung cấp số cùng theo với u1 = 10; u7 = −8. Tìm d?

A. d= −2    B. d = −3    C. d = 2    D.d = 3

Hướng dẫn giải:

Ta có: u7 = u1 +(7−1)d

=> −8 = 10 + 6d

⇔ −18 = 6d nên d = −3

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho cung cấp số nằm trong (un) với u1 = 0,4 và công sai d = 1. Số hạng loại 10 của cung cấp số nằm trong này là:

A. 1,6    B. 1,4    C. 10,4    D. 9,4

Hướng dẫn giải:

Số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong (un) là: un = u1 + (n − 1) d

=>số hạng loại 10 của cung cấp số nằm trong là:

u10 = 0,4 +(10 − 1) . 1 = 9,4

Chọn D.

Ví dụ 4: Cho cung cấp số nằm trong (un) với u1 = −2 và công sai d = 3. Hỏi với từng nào số hạng của cung cấp số thỏa mãn nhu cầu un < 11.

A.3     B. 4     C.5     D.6

Hướng dẫn giải:

Cấp số cùng theo với u1 = −2 và công sai d = 3 nên số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong là:

un = u1 + (n − 1) . d = −2 + 3(n − 1) = 3n − 5

Để un < 11 thì 3n − 5 < 11

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Mà n vẹn toàn dương nên n ∈ { 1,2,3,4,5}

Vậy với 5 số hạng của cung cấp số nằm trong thỏa mãn nhu cầu điều kiện

Chọn C.

Ví dụ 5: Viết phụ vương số xen trong số những số 2 và 22 và để được cung cấp số cùng theo với 5 số hạng. Tính tổng của phụ vương số hạng xen đằm thắm tê liệt.

A. 36     B.28    C. 32    D.30

Hướng dẫn giải:

Khi viết lách phụ vương số xen đằm thắm nhì số 2 và 22 và để được cung cấp số cùng theo với 5 số hạng thì:

u1 = 2 và u5 = 22.

+ Lại có: u5 = u1 + (5 − 1) d nên 22 = 2 + 4d

⇔ đôi mươi = 4d ⇔ d= 5

+Suy ra: u2 = u1 + d = 2 + 5= 7

u3 = u1 + 2d = 2 + 2 . 5 = 12

Và u4 = u1 + 3d = 2 + 3 . 5 = 17

=> u2 + u3 +u4 = 7 + 12 + 17 = 36

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho mặt hàng số (un) với un = 7 − 2n. Khẳng tấp tểnh này sau đó là sai?

A. 3 số hạng đầu của mặt hàng u1 = 5; u2 = 3 và u3 = 1.

B. Số hạng loại n + một là un+1 = 8 − 2n.

C. Là cung cấp số cùng theo với d = −2.

D. Số hạng loại 4: u4 = −1.

Hướng dẫn giải:

* Ta có:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

=> đáp án A, D chính.

*Số hạng loại n+1 là: un + 1 = 7 − 2(n+1) = 5 − 2n

=> B sai.

* Xét hiệu: un+1 − un = (5−2n) − (7 − 2n)= −2

=> (un) là cung cấp số cùng theo với công sai d = −2.

=> C chính.

Ví dụ 7: Cho cung cấp số nằm trong (un) với u3 = −15 và u14 = 18. Tìm u1, d của cung cấp số cộng?

A. u1 = −21; d = 3    B. u1 = −20; d = 2

C. u1 = −21; d = −3    D. u1 = −20 ; d = −2

Hướng dẫn giải:

Ta có: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Từ fake thiết suy ra: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Chọn A.

Ví dụ 8: Cho cung cấp số nằm trong ( un) thỏa mãn nhu cầu : Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Tìm số hạng loại 10 của cung cấp số.

A. 39     B.27

C. 36     D.42

Hướng dẫn giải:

Theo fake thiết tớ có:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

=> Số hạng loại 10 của cung cấp số nằm trong là :

u10 = u1 + 9d = 3 + 9 . 4 = 39

Chọn A.

Ví dụ 9: Cho cung cấp số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu : Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Hỏi 301 là số hạng loại từng nào của cung cấp số nằm trong.

A.99     B.100

C.101     D.103

Hướng dẫn giải:

Theo fake thiết tớ có:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Ta với : 301 = 1 + (n − 1) . 3 ⇔ 300 = 3(n-1)

⇔ n − 1 = 100 ⇔ n = 101

Vậy 301 là số hạng loại 101 của cung cấp số nằm trong.

Chọn C.

Ví dụ 10: Cho cung cấp số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Tìm số hạng loại 6 của cung cấp số nằm trong ?

A.8     B.10

C. 6     D. 12

Hướng dẫn giải:

Theo fake thiết tớ với :

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Từ (1) suy đi ra : u1 = 8 − 5d thay cho vô (2) tớ được : Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Với Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Số hạng loại 6 là: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Với d = 2 => u1 = −2

Số hạng loại 6: u6 = −2 + 5 . 2 = 8

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 11: Cho cung cấp số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu điều kiện: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Tìm công sai của cung cấp số nằm trong đang được mang đến.

A.d = ±1     B.d = ±2     C .d = ±3     D. d = ±4

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài xích tớ có:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Từ (1) suy ra: u1 + 2d = 4 ⇔ u1 = 4 − 2d thế vô (2) tớ được:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

* Với d = 3 => u1 = 4 − 6 = −2

* Với d = −3 => u1 = 4 + 6 = 10

Chọn C.

C. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1: Cho cung cấp số nằm trong (un) với u4 = −20; u19 = 55 . Tìm u1, d của cung cấp số cộng?

A. u1 = −35; d = 5    B. u1 = −35; d = −5

C. u1 = 35; d = 5    D. u1 = 35; d = −5

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Xem thêm: phương trình tổng quát của quang hợp lớp 7

Từ fake thiết suy ra: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Câu 2: Cho (un) là cung cấp số nằm trong thỏa mãn nhu cầu : Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Tìm số hạng thứ hai của cung cấp số nằm trong.

A.6     B.7

C .8     D. 9

Lời giải:

Đáp án: B

Theo fake thiết tớ có: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

=> Số hạng loại nhì của cung cấp số nằm trong là:

u2 = u1 + d = 3 + 4 = 7

Câu 3: Cho (un) là cung cấp số nằm trong thỏa mãn nhu cầu : Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Tìm số hạng loại đôi mươi của cung cấp số nằm trong.

A.67     B.75

C. 87     D. 91

Lời giải:

Đáp án: C

Theo fake thiết tớ có:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Số hạng loại đôi mươi của cung cấp số nằm trong là: u20 = u1 + 19d = 87

Câu 4: Tìm phụ vương số hạng tiếp tục của một cung cấp số nằm trong biết tổng của bọn chúng vì thế −9 và tổng những bình phương của bọn chúng vì thế 29.

A. 0 ; −3 ; −6    B. −2 ; −3 ; −4

C. −1; −2 ; −3    D. −3 ; −2 ; −1

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi phụ vương số hạng của cung cấp số nằm trong là a − 2d; a ; a + 2d

Theo fake thiết tớ với :

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

+ Nếu Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay thì phụ vương số hạng cần thiết thám thính là : −4 ; −3 ; −2.

+ Nếu Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay thì phụ vương số hạng cần thiết thám thính là : −2 ; −3 ; −4.

Câu 5: Cho cung cấp số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Tìm u1 ;d biết u1 > 0

A. u1 = 3; d= 1    B. u1 = 3; d = 2

C. u1 = 2; d = 3    D. u1 = 2; d = −3

Lời giải:

Đáp án: B

Theo fake thiết Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Vậy u1 = 3 và d = 2.

Câu 6: Cho cung cấp số nằm trong (un) với công sai d > 0 và Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Hãy thám thính số hạng tổng quát tháo của cung cấp số nằm trong tê liệt.

A. un = 3n − 9    B. un = 3n − 42

C. un = 3n − 67    D. un = 3n − 92

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Từ (1) suy đi ra : u31 = 11 − u34 thế vô (2) tớ được:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

+ Mà công sai d > 0 nên u34 > u31

=> u34 = 10 và u31 = 1

Suy ra: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Vậy số hạng tổng quát tháo của mặt hàng số là :

un = u1 + (n-1)d= −89 + 3(n-1) = 3n - 92

Câu 7: Cho cung cấp số nằm trong (un) với u2 + u3 = 20; u5 + u7 = −29 . Tìm u1 ; d?

A. u1 = 20; d = 7    B. u1 = 20;d = 7

C. u1 = đôi mươi,5; d = −7    D. u1 = −20,5; d= 7

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức un = u1 + (n - 1)d tớ có:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Câu 8: Tam giác ABC với phụ vương góc A, B, C theo đuổi trật tự tê liệt lập trở nên cung cấp số nằm trong và C = 5A. Tính tổng số đo của góc với số đo lớn số 1 và góc với số đo nhỏ nhất.

A. 1400    B. 1200

C. 1350    D. 1500

Lời giải:

Đáp án: B

Do số đo phụ vương góc A ; B ; C theo đuổi trật tự lập trở nên cung cấp số nằm trong nên: A + C = 2B.

Tổng số đo phụ vương góc vô một tam giác vì thế 1800 nên : A + B + C = 180

Từ fake thiết Việc tớ với hệ phương trình :

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Suy đi ra ; tổng số đo góc lớn số 1 và góc nhỏ nhất là 1200

Câu 9: Cho (un) là cung cấp số nằm trong thỏa mãn nhu cầu : Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Tính tổng của số hạng thứ nhất và công sai d ?

A. 3    B. 4

C. 5     D .6

Lời giải:

Đáp án: B

Theo fake thiết tớ với :

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Câu 10: Cho (un) là cung cấp số nằm trong, u1; u2; u3 là 3 số hạng của cung cấp số nằm trong thỏa mãn: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay . Tìm tích 3 số đó?

A.15     B. đôi mươi

C. 21     D. 18

Lời giải:

Đáp án: A

Gọi 3 số cần thiết thám thính là: u1 = a − d; u2 = a; u3 = a + d

Theo fake thiết tớ có:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Với d = 2 thì 3 số cần thiết thám thính là 1; 3; 5

Với d = −2 thì 3 số cần thiết thám thính là 5; 3; 1.

Trong cả hai tình huống thì tích của 3 số này đó là 15

Câu 11: Cho mặt hàng số (un) là cung cấp số nằm trong thỏa mãn: Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay Tính số hạng loại 4 của cung cấp số nằm trong.

A.3 hoặc −1     B. 2 hoặc −2.

C.2 hoặc −3     D. −2 hoặc 1.

Lời giải:

Đáp án: A

Theo fake thiết tớ có:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Từ (1) suy đi ra : 2u1 + 4d = 2 ⇔ u1 + 2d = 1 ⇔ u1 = 1 − 2d thay cho vô (2) tớ được:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Đặt t= d2 Lúc tê liệt phương trình (*) trở thành:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

+ Với t = 4 => d2 = 4 ⇔ d = ±2

* Với d = 2 => u1 = −3. Khi tê liệt u4 = u1 + 3d = 3.

* Với d = −2 => u1 = 5. Khi tê liệt u4 = u1 + 3d = −1.

Vậy số hạng loại 4 của cung cấp số nằm trong là 3 hoặc −1 .

Câu 12: Cho 2 cung cấp số nằm trong : 5 ;8 ;11 ; .....và 3 ;7 ;11,.... Hỏi vô 100 số hạng thứ nhất của từng cung cấp số ; với từng nào số hạng công cộng ?

A. 23     B. 24

C. 25     D. Tất cả sai

Lời giải:

Đáp án: C

Giả sử un là số hạng loại n của cung cấp số nằm trong loại nhất: un = 5 + 3(n − 1) và vm = 3 + (m − 1) . 4 là số hạng loại m của cung cấp số nằm trong thứ hai.

un = vm Lúc và chỉ khi:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Đặt Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Vì m; n ko to hơn 100 nên:

Cách thám thính số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cung cấp số với hay

Kết phù hợp với t là số vẹn toàn dương nên

Tương ứng với 25 độ quý hiếm của t tớ được 25 số hạng công cộng của 2 mặt hàng (un); (vm) .

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 11 với vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách minh chứng vì thế cách thức quy hấp thụ (cực hoặc với tiếng giải)
 • Cách thám thính số hạng loại n của mặt hàng số (cực hoặc với tiếng giải)
 • Cách thám thính công thức của số hạng tổng quát tháo (cực hoặc với tiếng giải)
 • Cách xét tính đơn điệu của mặt hàng số (cực hoặc với tiếng giải)
 • Cách xét tính bị ngăn của mặt hàng số (cực hoặc với tiếng giải)
 • Cách minh chứng một mặt hàng số là cung cấp số nằm trong (cực hoặc với tiếng giải)
 • Cách tính tổng n số hạng thứ nhất của cung cấp số nằm trong (cực hoặc với tiếng giải)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: quá trình thụ phấn

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

day-so-cap-so-cong-va-cap-so-nhan.jsp


Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học