toán 4 trang 116 117

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 4 trang 116 117

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                  b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\)               c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số, nhập bại liệt khuôn mẫu số của 1 trong nhì phân số là khuôn mẫu số cộng đồng tao thực hiện như sau:

- Xác ấn định khuôn mẫu số cộng đồng.

- Tìm thương của khuôn mẫu số cộng đồng và khuôn mẫu số của phân số bại liệt.

- Lấy thương tìm ra nhân với tử số và khuôn mẫu số của phân số bại liệt. Giữ vẹn toàn phân số với khuôn mẫu số là khuôn mẫu số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\) quy đồng khuôn mẫu số trở nên : 

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 3 }{3×3}=\dfrac{6}{9}\) ;                              Giữ vẹn toàn phân số \(\dfrac{7}{9}\).

b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

\(\dfrac{4}{10}=\dfrac{4 × 2}{10 × 2}=\dfrac{8}{20}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{11}{20}\).

c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

\(\dfrac{9}{25}=\dfrac{9 × 3}{25×3}=\dfrac{27}{75}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{16}{75}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\)                 b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\)                 c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\)

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\)              e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\)               g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số, nhập bại liệt khuôn mẫu số của 1 trong nhì phân số là khuôn mẫu số cộng đồng tao thực hiện như sau:

- Xác ấn định khuôn mẫu số cộng đồng.

- Tìm thương của khuôn mẫu số cộng đồng và khuôn mẫu số của phân số bại liệt.

- Lấy thương tìm ra nhân với tử số và khuôn mẫu số của phân số bại liệt. Giữ vẹn toàn phân số với khuôn mẫu số là khuôn mẫu số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\) quy đồng khuôn mẫu số thành: 

\( \dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times 12}{7\times12 }=\dfrac{48}{84}\)  ;       \( \dfrac{5}{12}= \dfrac{5\times 7}{12\times 7}=\dfrac{35}{84}\)         

b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

\( \dfrac{3}{8}= \dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{9}{24}\)  ;                              Giữ nguyên phân số \(\dfrac{19}{24}\).         

c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

Xem thêm: thiếu bạch cầu nên ăn gì

\( \dfrac{7}{11}= \dfrac{7\times 2}{11\times 2 }=\dfrac{14}{22}\)   ;                      Giữ nguyên phân số \(\dfrac{21}{22}\).

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

\( \dfrac{8}{15}= \dfrac{8\times 16}{15\times 16}=\dfrac{128}{240}\) ;        \( \dfrac{11}{16}= \dfrac{11\times15 }{16 \times 15}=\dfrac{165}{240}\)        

e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:  

\( \dfrac{4}{25}= \dfrac{4\times 4}{25 \times 4}=\dfrac{16}{100}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{72}{100}\)

Hoặc :  \( \dfrac{72}{100}= \dfrac{72:4}{100: 4}=\dfrac{18}{25}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{4}{25}\)

g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

 \( \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times 12}{5\times 12}=\dfrac{48}{60}\) ;                          Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{60}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số thứu tự bằng \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) và khuôn mẫu số cộng đồng là \(24\).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy khuôn mẫu số cộng đồng phân chia mang lại khuôn mẫu số của những phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\).

Bước 2: Nhân cả tử số và khuôn mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) với số một vừa hai phải tìm ra ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số \(\dfrac{5}{6}\). Vì \(24 : 6 = 4\) nên tao có:

            \(\dfrac{5}{6}= \dfrac{5×4}{6×4}=\dfrac{20}{24}\)

+ Xét phân số \(\dfrac{9}{8}\). Vì  \(24:8=3\) nên tao có:

            \(\dfrac{9}{8}=\dfrac{9×3}{8×3}=\dfrac{27}{24}\)

Lý thuyết

1. Cách quy đồng khuôn mẫu số những phân số:

Nếu khuôn mẫu số của phân số loại nhì tuy nhiên phân chia không còn mang lại khuôn mẫu số của phân số loại nhất thì tao rất có thể quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số như sau:

Lấy khuôn mẫu số cộng đồng là khuôn mẫu số của phân số loại nhì.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy khuôn mẫu số loại nhì phân chia mang lại khuôn mẫu số loại nhất.

Nhân cả tử số và khuôn mẫu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ vẹn toàn phân số loại nhì.

Chú ý: Ta thông thường lấy khuôn mẫu số cộng đồng là số bất ngờ nhỏ nhất không giống \(0\) và nằm trong phân chia không còn mang lại toàn bộ những khuôn mẫu.

2. Ví dụ

Quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).

Ta thấy khuôn mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{{12}}\) phân chia không còn mang lại khuôn mẫu số của phân số \(\dfrac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn khuôn mẫu số cộng đồng là \( 12\).

Xem thêm: n ra no2

Ta rất có thể quy đồng đồng khuôn mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) như sau:

            \(\dfrac{7}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{14}}{{12}}\)  và không thay đổi phân số \(\dfrac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng khuôn mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) được nhì phân số \(\dfrac{{14}}{{12}}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).