toán 7 tập 2 bài 25 đa thức một biến

Câu chất vấn mục 1 trang 25, 26Cho biết thông số và bậc của từng đơn thức sau: Xem câu nói. giải Câu chất vấn mục 3 trang 27Thu gọn gàng nhiều thức: Xem câu nói. giải

Câu chất vấn mục 4 trang 27

Thu gọn gàng ( nếu như cần) và bố trí từng nhiều thức sau theo đòi lũy quá rời dần dần của biến:

Xem câu nói. giải

Câu chất vấn mục 5 trang 28 Xét nhiều thức P=.... Đó là một trong nhiều thức thu gọn gàng. Hãy để ý những hạng tử ( những đơn thức) của nhiều thức P.. và vấn đáp những thắc mắc sau: Trong P.., bậc của hạng tử 5x2 là 2 ( số nón của x2). Hãy xác lập bậc của những hạng tử nhập P.. Xem câu nói. giải Bài 7.5 trang 30a) Tính Tìm thông số và bậc của đơn thức có được. b) Tính Tìm thông số và bậc của đơn thức có được. Xem câu nói. giải

Bài 7.6 trang 30

Cho nhị nhiều thức: a) Thu gọn gàng và bố trí nhị nhiều thức bên trên theo đòi lũy quá rời của phát triển thành. b) Tìm bậc, thông số tối đa và thông số tự tại của từng nhiều thức vẫn cho tới.

Xem câu nói. giải

Bài 7.7 trang 30Cho nhị nhiều thức: a) Thu gọn gàng và bố trí nhị nhiều thức bên trên theo đòi lũy quá rời của phát triển thành. b) Sử dụng sản phẩm câu a nhằm tính P(1), P(0),Q(-1) và Q(0) Xem câu nói. giải Bài 7.9 trang 30Viết nhiều thức F(x) thỏa mãn nhu cầu bên cạnh đó những ĐK sau: • Bậc của F(x) bởi vì 3 • Hệ số của x2 bởi vì thông số của x và bởi vì 2 • Hệ số tối đa của F(x) bởi vì -6 và thông số tự tại bởi vì 3. Xem câu nói. giải

Bài 7.10 trang 30

Kiểm tra xem: a) x=1/8 liệu có phải là nghiệm của nhiều thức P(x) = 4x + một nửa không? b) Trong tía số 1; -1 và 2, số nào là là nghiệm của nhiều thức Q(x) = x^2 + x – 2 ?

Xem câu nói. giải

Bài 7.11 trang 30 Mẹ cho tới Quỳnh 100 ngàn đồng. Quỳnh mua sắm một cỗ khí cụ học hành có mức giá 37 ngàn đồng và một cuốn sách tìm hiểu thêm môn Toán với giá chỉ x ( ngàn đồng). a) Hãy dò xét nhiều thức ( phát triển thành x) biểu thị số chi phí Quỳnh còn sót lại ( đơn vị: ngàn đồng). Tìm bậc của nhiều thức cơ. b) Sau lúc mua sách thì Quỳnh xài một vừa hai phải không còn số chi phí u cho tới. Hỏi giá chỉ gia sản cuốn sách là bao nhiêu? Xem câu nói. giải