toan lop 4 trang 116

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toan lop 4 trang 116

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                  b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\)               c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số, vô ê kiểu mẫu số của 1 trong những nhị phân số là kiểu mẫu số công cộng tao thực hiện như sau:

- Xác ấn định kiểu mẫu số công cộng.

- Tìm thương của kiểu mẫu số công cộng và kiểu mẫu số của phân số ê.

- Lấy thương tìm kiếm được nhân với tử số và kiểu mẫu số của phân số ê. Giữ nguyên vẹn phân số sở hữu kiểu mẫu số là kiểu mẫu số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\) quy đồng kiểu mẫu số trở nên : 

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 3 }{3×3}=\dfrac{6}{9}\) ;                              Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{7}{9}\).

b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\) quy đồng kiểu mẫu số thành:

\(\dfrac{4}{10}=\dfrac{4 × 2}{10 × 2}=\dfrac{8}{20}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{11}{20}\).

c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\) quy đồng kiểu mẫu số thành:

\(\dfrac{9}{25}=\dfrac{9 × 3}{25×3}=\dfrac{27}{75}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{16}{75}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\)                 b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\)                 c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\)

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\)              e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\)               g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số, vô ê kiểu mẫu số của 1 trong những nhị phân số là kiểu mẫu số công cộng tao thực hiện như sau:

- Xác ấn định kiểu mẫu số công cộng.

- Tìm thương của kiểu mẫu số công cộng và kiểu mẫu số của phân số ê.

- Lấy thương tìm kiếm được nhân với tử số và kiểu mẫu số của phân số ê. Giữ nguyên vẹn phân số sở hữu kiểu mẫu số là kiểu mẫu số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\) quy đồng kiểu mẫu số thành: 

\( \dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times 12}{7\times12 }=\dfrac{48}{84}\)  ;       \( \dfrac{5}{12}= \dfrac{5\times 7}{12\times 7}=\dfrac{35}{84}\)         

b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\) quy đồng kiểu mẫu số thành:

\( \dfrac{3}{8}= \dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{9}{24}\)  ;                              Giữ nguyên phân số \(\dfrac{19}{24}\).         

c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\) quy đồng kiểu mẫu số thành:

Xem thêm: hcl ra alcl3

\( \dfrac{7}{11}= \dfrac{7\times 2}{11\times 2 }=\dfrac{14}{22}\)   ;                      Giữ nguyên phân số \(\dfrac{21}{22}\).

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\) quy đồng kiểu mẫu số thành:

\( \dfrac{8}{15}= \dfrac{8\times 16}{15\times 16}=\dfrac{128}{240}\) ;        \( \dfrac{11}{16}= \dfrac{11\times15 }{16 \times 15}=\dfrac{165}{240}\)        

e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\) quy đồng kiểu mẫu số thành:  

\( \dfrac{4}{25}= \dfrac{4\times 4}{25 \times 4}=\dfrac{16}{100}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{72}{100}\)

Hoặc :  \( \dfrac{72}{100}= \dfrac{72:4}{100: 4}=\dfrac{18}{25}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{4}{25}\)

g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\) quy đồng kiểu mẫu số thành:

 \( \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times 12}{5\times 12}=\dfrac{48}{60}\) ;                          Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{60}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số thứu tự bằng \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) và kiểu mẫu số công cộng là \(24\).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy kiểu mẫu số công cộng phân tách cho tới kiểu mẫu số của những phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\).

Bước 2: Nhân cả tử số và kiểu mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) với số vừa vặn tìm kiếm được ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số \(\dfrac{5}{6}\). Vì \(24 : 6 = 4\) nên tao có:

            \(\dfrac{5}{6}= \dfrac{5×4}{6×4}=\dfrac{20}{24}\)

+ Xét phân số \(\dfrac{9}{8}\). Vì  \(24:8=3\) nên tao có:

            \(\dfrac{9}{8}=\dfrac{9×3}{8×3}=\dfrac{27}{24}\)

Lý thuyết

1. Cách quy đồng kiểu mẫu số những phân số:

Nếu kiểu mẫu số của phân số loại nhị nhưng mà phân tách không còn cho tới kiểu mẫu số của phân số loại nhất thì tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số như sau:

Lấy kiểu mẫu số công cộng là kiểu mẫu số của phân số loại nhị.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy kiểu mẫu số loại nhị phân tách cho tới kiểu mẫu số loại nhất.

Nhân cả tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ nguyên vẹn phân số loại nhị.

Chú ý: Ta thông thường lấy kiểu mẫu số công cộng là số đương nhiên nhỏ nhất không giống \(0\) và nằm trong phân tách không còn cho tới toàn bộ những kiểu mẫu.

2. Ví dụ

Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).

Ta thấy kiểu mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{{12}}\) phân tách không còn cho tới kiểu mẫu số của phân số \(\dfrac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn kiểu mẫu số công cộng là \( 12\).

Xem thêm: thực hành tiếng việt trang 35 lớp 6 tập 2

Ta hoàn toàn có thể quy đồng đồng kiểu mẫu số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) như sau:

            \(\dfrac{7}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{14}}{{12}}\)  và không thay đổi phân số \(\dfrac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng kiểu mẫu số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) được nhị phân số \(\dfrac{{14}}{{12}}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).