toán lớp 4 trang 116 117 tiếp theo

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 116 117 tiếp theo

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn số những phân số :

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                  b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\)               c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số nhị phân số, nhập cơ khuôn số của một trong các nhị phân số là khuôn số cộng đồng tao thực hiện như sau:

- Xác ấn định khuôn số cộng đồng.

- Tìm thương của khuôn số cộng đồng và khuôn số của phân số cơ.

- Lấy thương tìm kiếm ra nhân với tử số và khuôn số của phân số cơ. Giữ vẹn toàn phân số với khuôn số là khuôn số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\) quy đồng khuôn số trở nên : 

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 3 }{3×3}=\dfrac{6}{9}\) ;                              Giữ vẹn toàn phân số \(\dfrac{7}{9}\).

b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\) quy đồng khuôn số thành:

\(\dfrac{4}{10}=\dfrac{4 × 2}{10 × 2}=\dfrac{8}{20}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{11}{20}\).

c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\) quy đồng khuôn số thành:

\(\dfrac{9}{25}=\dfrac{9 × 3}{25×3}=\dfrac{27}{75}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{16}{75}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn số những phân số :

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\)                 b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\)                 c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\)

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\)              e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\)               g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số nhị phân số, nhập cơ khuôn số của một trong các nhị phân số là khuôn số cộng đồng tao thực hiện như sau:

- Xác ấn định khuôn số cộng đồng.

- Tìm thương của khuôn số cộng đồng và khuôn số của phân số cơ.

- Lấy thương tìm kiếm ra nhân với tử số và khuôn số của phân số cơ. Giữ vẹn toàn phân số với khuôn số là khuôn số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\) quy đồng khuôn số thành: 

\( \dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times 12}{7\times12 }=\dfrac{48}{84}\)  ;       \( \dfrac{5}{12}= \dfrac{5\times 7}{12\times 7}=\dfrac{35}{84}\)         

b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\) quy đồng khuôn số thành:

\( \dfrac{3}{8}= \dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{9}{24}\)  ;                              Giữ nguyên phân số \(\dfrac{19}{24}\).         

c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\) quy đồng khuôn số thành:

Xem thêm: nhiễm sắc the x là trai hay gái

\( \dfrac{7}{11}= \dfrac{7\times 2}{11\times 2 }=\dfrac{14}{22}\)   ;                      Giữ nguyên phân số \(\dfrac{21}{22}\).

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\) quy đồng khuôn số thành:

\( \dfrac{8}{15}= \dfrac{8\times 16}{15\times 16}=\dfrac{128}{240}\) ;        \( \dfrac{11}{16}= \dfrac{11\times15 }{16 \times 15}=\dfrac{165}{240}\)        

e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\) quy đồng khuôn số thành:  

\( \dfrac{4}{25}= \dfrac{4\times 4}{25 \times 4}=\dfrac{16}{100}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{72}{100}\)

Hoặc :  \( \dfrac{72}{100}= \dfrac{72:4}{100: 4}=\dfrac{18}{25}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{4}{25}\)

g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\) quy đồng khuôn số thành:

 \( \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times 12}{5\times 12}=\dfrac{48}{60}\) ;                          Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{60}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo thứ tự bằng \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) và khuôn số cộng đồng là \(24\).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy khuôn số cộng đồng phân tách mang đến khuôn số của những phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\).

Bước 2: Nhân cả tử số và khuôn số của phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) với số một vừa hai phải tìm kiếm ra ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số \(\dfrac{5}{6}\). Vì \(24 : 6 = 4\) nên tao có:

            \(\dfrac{5}{6}= \dfrac{5×4}{6×4}=\dfrac{20}{24}\)

+ Xét phân số \(\dfrac{9}{8}\). Vì  \(24:8=3\) nên tao có:

            \(\dfrac{9}{8}=\dfrac{9×3}{8×3}=\dfrac{27}{24}\)

Lý thuyết

1. Cách quy đồng khuôn số những phân số:

Nếu khuôn số của phân số loại nhị tuy nhiên phân tách không còn mang đến khuôn số của phân số loại nhất thì tao hoàn toàn có thể quy đồng khuôn số nhị phân số như sau:

Lấy khuôn số cộng đồng là khuôn số của phân số loại nhị.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy khuôn số loại nhị phân tách mang đến khuôn số loại nhất.

Nhân cả tử số và khuôn số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ vẹn toàn phân số loại nhị.

Chú ý: Ta thông thường lấy khuôn số cộng đồng là số đương nhiên nhỏ nhất không giống \(0\) và nằm trong phân tách không còn mang đến toàn bộ những khuôn.

2. Ví dụ

Quy đồng khuôn số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).

Ta thấy khuôn số của phân số \(\dfrac{5}{{12}}\) phân tách không còn mang đến khuôn số của phân số \(\dfrac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn khuôn số cộng đồng là \( 12\).

Xem thêm: ngữ văn lớp 6 trang 56 tập 1

Ta hoàn toàn có thể quy đồng đồng khuôn số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) như sau:

            \(\dfrac{7}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{14}}{{12}}\)  và không thay đổi phân số \(\dfrac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng khuôn số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) được nhị phân số \(\dfrac{{14}}{{12}}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).