unit 12 lớp 6 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 12 lớp 6 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the verbs in column A to lớn the words or phrases in column B. Then listen, kiểm tra and repeat them.

(Nối những động kể từ vô cột A với những kể từ hoặc cụm kể từ vô cột B. Sau cơ, nghe, đánh giá và tái diễn bọn chúng.)

A

B

1. understand (hiểu)

2. pick (hái)

3. bởi (làm)

4. water (tưới nước)

5. work (làm việc)

a. fruit (trái cây)

b. the washing (việc giặt giũ)

c. our feeling (cảm xúc của bọn chúng ta)

d. as a guard (như một người bảo vệ)

e. plants (cây cối)

Lời giải chi tiết:

1. c 2. a 3. b 4. e 5. d

1 - c: understand our feelings (hiểu xúc cảm của bọn chúng ta)

2 - a: pick fruit (hái trái khoáy cây)

3 - b: bởi the washing (làm việc làm giặt giũ)

4 - e: water plants (tưới cây)

5 - d: work as a guard (làm việc như bảo vệ)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Work in pairs. Tell your partner the activities in 1 you can or can't bởi now.

(Làm việc bám theo cặp. Nói với các bạn của em những hoạt động và sinh hoạt trong một chúng ta có thể hoặc ko thể thực hiện lúc này.)

Example:

I can pick fruit but I can't understand your feeling

(Tôi rất có thể hái trái khoáy cây tuy nhiên tôi ko thể nắm vững cảm hứng của người tiêu dùng.)

Lời giải chi tiết:

I can bởi the washing and water plants but I can’t work as a guard.

(Tôi rất có thể giặt giũ và tưới cây tuy nhiên tôi ko thể thực hiện đảm bảo an toàn.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Read the information about what V10, a robot, can or can't bởi. Ask and answer the question.

(Làm việc bám theo cặp. Đọc vấn đề về V10, một robot, rất có thể hoặc ko thể thực hiện. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

Skills of V10

(Các kĩ năng của V10)

Can

(có thể)

Can’t

(không thể)

repair a broken machine

(sửa chữa trị một cái máy bị hỏng)

do the washing

(giặt giũ)

work as a guard

(làm việc như 1 người bảo vệ)

 

read our moods

(đọc thể trạng của bọn chúng ta)

 

water plants

(tưới cây)

 

understand what we say

Xem thêm: loz cua con gai

(hiểu những gì tất cả chúng ta nói)

 

Example:

A: Can V10 bởi the washing?

(V10 với thực hiện việc làm giặt giũ được không?)

B: Yes, it can.

(Có, nó rất có thể.)

Lời giải chi tiết:

1.

A: Can V10 repair a broken machine?

(V10 với sửa được máy bị lỗi không?)

B: No, it can't.

(Không, ko thể.)

2.

A: Can V10 work as a guard?

(V10 rất có thể hoạt động và sinh hoạt như 1 người bảo vệ?)

B: Yes, it can.

(Có, nó rất có thể.)

3.

A: Can V10 read our mood?

(V10 rất có thể phát âm được thể trạng của Shop chúng tôi không?)

B: No: It can't. (Không, ko thể.)

4.

A: Can V10 water plants?

(V10 tưới cây được không?)

B: Yes, it can.

(Có, nó rất có thể.)

5.

A: Can V10 understand what we say?

(V10 rất có thể hiểu những gì Shop chúng tôi thưa không?)

B: No, it can't.

(Không, ko thể.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation: Falling tone in statements

(Phát âm: Xuống giọng vô câu trần thuật)

4. Listen and repeat the following sentences.

(Nghe và ra soát những câu sau.)

1. I often water plants after school.

(Tôi thông thường tưới cây sau giờ học tập.)

2. Shifa can bởi many things lượt thích humans.

(Shifa rất có thể thực hiện nhiều việc tương tự thế giới.)

3. My dad makes delicious meals on weekends.

(Bố tôi thực hiện những bữa tiệc ngon vô vào buổi tối cuối tuần.)

4. WB2 is the strongest of all the robots.

(WB2 là robot vượt trội nhất vô số toàn bộ những robot.)

5. H8 is a trang chủ robot.

(H8 là 1 robot mái ấm gia đình.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Practise saying the statements in the following paragraph. Then listen and repeat.

(Thực hành thưa những câu trong khúc văn sau. Sau cơ nghe và tái diễn.)

My robot is Jimba. It's a trang chủ robot. It's very helpful. It can bởi the housework, it can also water plants and pick fruit. It can work as a guard. I love my robot very much.

(Người máy của tôi là Jimba. Đó là 1 robot mái ấm gia đình. Nó vô cùng hữu ích. Nó rất có thể thao tác mái ấm, nó cũng rất có thể tưới cây và hái trái khoáy. Nó rất có thể hoạt động và sinh hoạt như 1 người đảm bảo an toàn. Tôi yêu thương con cái robot của tôi lắm.)

Từ vựng

1. 

2.

Xem thêm: tiếng anh lớp 10 trang 12

3. 

4.

5.