unit 3 skills 2 lớp 6

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 3 skills 2 lớp 6

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. What are the students doing in this picture?

(Những học viên đang khiến gì vô hình ảnh này?)

Lời giải chi tiết:

1. They are talking.

(Họ đang được chat chit.)

2. They are playing football.

(Họ đang được nghịch tặc đá bóng.)

3. They are walking.

(Họ đang được đi dạo.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to lớn Mi and Minh talking about their best friends. Look at the picture below and say which one is Lan and which one is Chi.

(Nghe Mi và Minh đang được nói tới bạn tri kỷ nhất của mình. Nhìn những hình ảnh bên dưới và rằng coi ai là Lan và ai là Chi.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mi: My best friend is Lan. She studies with bủ in class 6A. She's tall and slim. She has short đen sạm hair and a small mouth. She's very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she's playing football over there!

Minh: Chi is my best friend. We're in class 6B. She's short with long đen sạm hair and a big nose. I lượt thích her because she's kind to lớn bủ. She helps bủ with my English. She's also hard-working. She always does her homework before class. Look, she's going to lớn the library.

Tạm dịch:

Mi: Bạn thân thuộc nhất của tôi là Lan. quý khách ấy học tập nằm trong lớp 6A với tôi. quý khách ấy cao và miếng khảnh. quý khách ấy sở hữu mái đầu đen sạm ngắn ngủi và chiếc miệng nhỏ. quý khách ấy rất rất biến hóa năng động và thân thuộc thiện. quý khách ấy mến nghịch tặc thể thao và có tương đối nhiều bạn hữu. Nhìn tề, chúng ta ấy đang được nghịch tặc đá bóng đằng kia!

Minh: Chi là bạn tri kỷ nhất của tôi. Chúng tôi đang được học tập lớp 6B. quý khách ấy thấp nhỏ bé với mái đầu đen sạm lâu năm và cái mũi to lớn. Tôi mến chúng ta ấy vì như thế chúng ta ấy chất lượng tốt với tôi. quý khách ấy chung tôi học tập giờ Anh. quý khách ấy cũng rất chăm chỉ chỉ. quý khách ấy luôn luôn thực hiện bài bác tập dượt trước lúc tới trường. Nhìn tề, chúng ta ấy đang di chuyển cho tới tủ sách.

Lời giải chi tiết:

Lan is the girl wearing a red and white jacket and a red cap. Chi is the girl wearing a white T-shirt and a xanh rì skirt.

(Lan là cô nàng khoác áo khoác bên ngoài đỏ hỏn Trắng và team nón lưỡi trai red color. Chi là cô nàng khoác áo phông thun Trắng và một cái váy xanh rì.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen to lớn the talk again. Fill each blank with a word/number you hear.

(Nghe lại bài bác chat chit. Điền vào cụ thể từng vị trí trống không với một kể từ / số lượng tuy nhiên em nghe được.)

1. Mi and Lan are studying in class__________.

2. Lan has short_________ hair and a small__________.

3. Lan is active and__________.

4. Chi's hair is long and đen sạm, and her nose is__________.

5. Chi is __________ to lớn Minh.

Lời giải chi tiết:

1. 6A

2. black; mouth

Xem thêm: soạn bài nếu cậu muốn có một người bạn

3. friendly

4. big

5. kind

1. Mi and Lan are studying in class 6A.

(Mi và Lan đang được học tập lớp 6A.)

2. Lan has short black hair and a small mouth.

(Lan sở hữu mái đầu đen sạm ngắn ngủi và chiếc miệng nhỏ.)

3. Lan is active and friendly.

(Lan biến hóa năng động và thân thuộc thiện.)

4. Chi's hair is long and đen sạm, and her nose is big.

(Tóc của Chi lâu năm và đen sạm, mũi to lớn.)

5. Chi is kind to Minh.

(Chi chất lượng tốt với Minh.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer about your best friend. Use these notes to lớn help you.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp về bạn tri kỷ nhất của em. Sử dụng những chú giải này để giúp đỡ em.)

1. What's his / her name?

2. What does he / she look like?

3. What's he / she like?

4. Why vì thế you lượt thích him / her?

Lời giải chi tiết:

1. His name is Minh.

(Bạn ấy thương hiệu gì? – quý khách ấy thương hiệu Minh.)

2. He is tall and sporty.

(Bạn ấy nhìn như vậy nào? – quý khách ấy cao và biến hóa năng động.)

3. He's kind, caring and humorous. 

(Bạn ấy là kẻ như vậy nào? – quý khách ấy chất lượng tốt bụng, biết quan hoài người không giống và vui nhộn.)

4. I lượt thích him because he is kind, he always helps friends. Besides, he is caring, when I am sick, he gets medicine for bủ.

(Tôi mến chúng ta ấy chính vì chúng ta ấy đàng hoàng, luôn luôn hỗ trợ bạn hữu. Hơn nữa, chúng ta ấy biết quan hoài người không giống, Khi tôi tức chúng ta ấy mua sắm dung dịch chung tôi.)

Câu 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a diary entry of about 50 words about your best friend. Use the answers to lớn the questions in 4.

(Viết bài bác nhật ký khoảng tầm 50 kể từ về bạn tri kỷ nhất của em. Sử dụng câu vấn đáp cho những thắc mắc ở bài bác 4.)

Lời giải chi tiết:

Dear Diary,

My best friend is Minh. We are both in class 6A. He is tall and sporty. He likes playing soccer and drawing. I lượt thích him because he is kind. He always helps friends with their homework. Besides, he is caring. When I am sick, he gets medicine for bủ.

Xem thêm: nêu khái niệm hình chiếu

Tạm dịch:

Nhật ký thân thuộc yêu thương,

Bạn thân thuộc nhất của tôi là Minh. Cả nhị công ty chúng tôi đều học tập lớp 6A. quý khách ấy cao và sở hữu tầm vóc rất rất thể thao. Anh ấy mến nghịch tặc đá bóng và vẽ. Tôi mến chúng ta ấy vì như thế chúng ta ấy chất lượng tốt bụng. quý khách ấy luôn luôn chung bạn hữu thực hiện bài bác tập dượt về mái ấm. Hơn nữa, chúng ta ấy đang được quan hoài. Khi tôi tức, anh ấy mua sắm dung dịch chung tôi.