unit 9 lớp 11 speaking


Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc bám theo cặp. Diễn kịch bám theo bài bác hội thoại và tiếp sau đó vấn đáp thắc mắc ở bài bác hội thoại quý khách hàng dùng công ty gì?)

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: unit 9 lớp 11 speaking

Bài 1

1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue?

(Làm việc bám theo cặp. Phân vai bám theo bài bác hội thoại và tiếp sau đó vấn đáp câu hỏi ở bài bác hội thoại quý khách hàng dùng công ty gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I tự for you, sir?

A: Could you help mạ đồ sộ send this document đồ sộ my office by fax?

B: Certainly. What's the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

A: Xin lỗi!

B: Vâng? Tôi rất có thể làm những gì mang đến ông, thưa ông?

A: Cô rất có thể canh ty tôi gửi tư liệu này cho tới bưu năng lượng điện vày fax được không?

B: Chắn chắn rồi ạ! Số fax là gì thưa ông?

A: Nó là 04.7223898. 

B: Vâng. Tôi gửi ngay lập tức trên đây. 

A:Cảm ơn. À, từng nào chi phí đấy cô?

B: 5000 đồng thưa ông. Ông rất có thể coi giá bán bên trên bảng. 

A: À. Tôi thấy rồi. Đây thưa cô. Cảm ơn. 

B: Không đem gì ạ. 

Lời giải chi tiết:

The customer is using fax service.

(Khách sản phẩm đang được dùng công ty fax.)

Bài 2

2. Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, the conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants đồ sộ have a telephone line installed at trang chính.

(Làm việc bám theo cặp. Thực hiện tại một cuộc đối thoại kể từ những kể từ khêu ý tiếp sau đây. Cuộc chat chit ra mắt bên trên bưu năng lượng điện đằm thắm một nhân viên cấp dưới (A) và (B) – một quý khách hàng mong muốn mang 1 lối chão Smartphone được thiết đặt tận nơi.)

A: Greet B and ask if he can help

(Chào B và chất vấn rất có thể canh ty gì không)

B: Say that you want đồ sộ have a telephone line installed at home

(Nói rằng mình thích lắp đặt Smartphone ở nhà)

A: Ask where B lives

(Hỏi B sinh sống ở đâu)

B: Give out address and ask when the installation will take place

(Cho địa điểm và thời hạn lắp đặt đặt)

A: Say that the installation will take place one week after registration

(Nói rằng tiếp tục lắp đặt sau thời điểm ĐK 1 tuần)

B: Ask if A can come on Friday

(Hỏi A loại 6 cho tới được không)

A: Agree and ask if B has a telephone

(Đồng ý và chất vấn B đem Smartphone bàn chưa)

B: Say that you already have a telephone and ask about the installation fee and monthly fee

(Nói rằng đem rồi và chất vấn phí lắp ráp và phí sử dụng sản phẩm tháng)

A: Tell B about the fees and ask B đồ sộ fill in a form

(Nói về ngân sách và bảo B điền nhập mẫu)

Lời giải chi tiết:

A: Good morning, can I help you?

(Chào buổi sớm, tôi rất có thể canh ty gì mang đến ông?)

B: Yes, I want đồ sộ have a telephone line installed at trang chính.

(À, tôi mong muốn lắp đặt lối trên đây Smartphone ở trong nhà.)

A: OK. Where tự you live?

(Vâng. Ông sinh sống ở đâu?)

B: I live at 67 Ngoc Ha Street. When can you install it?

(Tôi sinh sống ở 67 lối Ngọc Hà. Khi nào là anh rất có thể lắp đặt nó?)

A: We can install it one week after you have registered.

(Chúng tôi rất có thể lắp ráp một tuần sau thời điểm ông ĐK ạ.)

B: Can you come on Friday?

(Thứ 6 anh cho tới được không?)

A: Yes, that's fine. Do you have telephone yet?

(À, được ạ. Ông đem Smartphone chưa?)

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

(Có. Tôi có một kiểu mẫu Smartphone rồi. Phí lắp ráp và ngân sách mỗi tháng là bao nhiêu?)

Xem thêm: Jordan 1 vàng rep 1:1 chuẩn chất lượng giá rẻ

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

(Phí là một trong triệu 400 ngàn đồng và phí mỗi tháng là 27 ngàn đồng. Ông rất có thể điền nhập kiểu mẫu này được không?)

Bài 3

3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations.

(Làm việc bám theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng 1 trong chúng ta là một trong nhân viên cấp dưới bên trên bưu năng lượng điện và người cơ là một trong quý khách hàng, triển khai cuộc hội thoại cho từng trường hợp sau.)

1. You want đồ sộ subscribe đồ sộ the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered đồ sộ your trang chính every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street, Hanoi.

(Bạn mong muốn ĐK tờ Lao Động Nhật báo nhập 1 năm và tờ báo được phó cho tới nhà của bạn vào cụ thể từng buổi sớm trước 6h30. Địa chỉ của công ty là 67 lối Ngọc Hà, thủ đô hà nội.)

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want đồ sộ use the Flower Telegram Service provided by the post office đồ sộ send her a greetings thẻ and a bunch of red roses on her birthday.

(Sinh nhật của những người bạn tri kỷ nhất của công ty là vào trong ngày 16 mon 5. quý khách mong muốn dùng Thương Mại & Dịch Vụ năng lượng điện hoa tự bưu năng lượng điện hỗ trợ nhằm gửi mang đến cô ấy một tấm thiệp chúc mừng và một bó hoả hồng đỏ lòe vào trong ngày sinh nhật của cô ý ấy.)

Lời giải chi tiết:

1.

A: Good morning. Can I help you?

(Chào buổi sớm. Tôi rất có thể canh ty gì mang đến bạn?)

B: I would lượt thích đồ sộ subscribe đồ sộ the Lao Dong daily newspaper.

(Tôi mong muốn ĐK tờ báo Lao Động từng ngày.)

A: Yes. How long would you lượt thích đồ sộ subscribe đồ sộ it?

(Vâng. quý khách mong muốn ĐK nó nhập bao lâu?)

B: For a year, please.

(Trong 1 năm.)

A: Where would you lượt thích đồ sộ get the newspaper?

(Bạn mong muốn nhận tờ báo ở đâu?)

B: At trang chính, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

(Ở ngôi nhà, thực hiện ơn. Tôi sinh sống ở 67 lối Ngọc Hà.)

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

(Vâng. 67 lối Ngọc Hà.)

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

(À. Tôi rất có thể lấy tờ báo từng buổi sớm trước 6.30 không?)

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too early. How about before 7.30?

(Trước 6.30? Vâng, nó rất có thể là khá sớm một ít. Thế còn trước 7.30 thì sao?)

B: OK. That's fine. Thank you.

(Vâng. Được ạ. Cảm ơn cô.)

A: Right. Can you just fill in this form?

(Vâng. quý khách chỉ việc điền nhập kiểu mẫu này?)

2.

A: Good morning. Can I help vou?

(Chào buổi sớm. Tôi rất có thể canh ty gì mang đến bạn?)

B: Yes I want đồ sộ use Flower Telegram Senice. I want đồ sộ send my friend a greeting cards and a bunch of red roses.

(Vâng, tôi mong muốn dùng Flower Telegram Service. Tôi mong muốn gửi cho mình của tôi một thiệp chúc mừng và một bó hoả hồng đỏ lòe.)

A: Yes. When would you lượt thích đồ sộ send?

(Vâng. Khi nào là mình thích gửi?)

B: On 16th May, please.

(Vào ngày 16 mon 5, thực hiện ơn.)

A: Where would you lượt thích đồ sộ send flowers and greetings card?

(Bạn mong muốn gửi hoa và thiệp chúc mừng ở đâu?)

B: At her office, at 134 Hoang Hoa Tham Street.

(Tại văn chống của cô ý ấy, bên trên 134 lối Hoàng Hoa Thám.)

A: OK. 134 Hoang Hoa Tham Street.

(OK. 134 Hoàng Hoa Thám.)

B: Oh, can she get the gift before 9.00 a.m?

(Oh, cô ấy rất có thể sẽ có được phần quà trước 9h sáng sủa không?)

A: All right. Can you fill ill this khuông, please?

(Được nhé. quý khách phấn khởi lòng  điền nhập kiểu mẫu đơn này?)


Bình luận

Chia sẻ

 • Listening - Unit 9 trang 105 giờ Anh 11

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc bám theo cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Writing - Unit 9 trang 107 giờ Anh 11

  Writing a letter đồ sộ express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư tỏ bày sự lý tưởng (hoặc ko hài lòng).)

 • Language focus - Unit 9 trang 109 giờ Anh 11

  Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

 • Test yourself C - Unit 9 trang 111 giờ Anh 11

  Listening đồ sộ the conversation: (Lắng nghe cuộc chat chit.).

 • Reading - Unit 9 trang 100 giờ Anh 11

  Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc bám theo cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: bản phiên âm tiếng anh