viết các số đo diện tích dưới dạng số thập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: viết các số đo diện tích dưới dạng số thập

Video chỉ dẫn giải

Viết số thập phân phù hợp nhập điểm chấm:

a) \( 56dm^2= …m^2\)

b) \(17 dm^2 \;23cm^2= ….dm^2\);

c) \(23 cm^2 = …dm^2\)

d) \(2 cm^2\; 5mm^2 =…cm^2\)

Phương pháp giải:

Xác lăm le côn trùng contact trong những đơn vị chức năng đo diện tích S nhằm ghi chép những số đo bên dưới dạng lếu láo số phù hợp, tiếp sau đó ghi chép bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \( 56d{m^2} = \dfrac{{56}}{{100}}{m^2} = 0,56{m^2}\);

b) \(17d{m^2}\;23c{m^2} = 17\dfrac{{23}}{{100}}d{m^2}\)\( = 17,23d{m^2}\);

c) \(23c{m^2} = \dfrac{{23}}{{100}}d{m^2} = 0,23d{m^2}\);

d) \(2c{m^2}\;5m{m^2} = 2\dfrac{5}{{100}}c{m^2} = 2,05c{m^2}\). 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số thập phân phù hợp nhập điểm chấm:

\(a)\;1654m^2 = … ha\)                       

\(b) \;5000m^2 = …ha\) 

\(c) \;1ha = … km^2\)                               

Xem thêm: tẩy trang có cần rửa lại bằng nước

 \(d)\;15ha  =…km^2\) 

Phương pháp giải:

Xác lăm le côn trùng contact trong những đơn vị chức năng đo diện tích S nhằm ghi chép những số đo bên dưới dạng phân số thập phân phù hợp, tiếp sau đó ghi chép bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \( 1654m^2 = \dfrac {1654}{10000}ha= 0,1654 ha\) ;

b) \( 5000m^2 = \dfrac {5000}{10000}ha =0,5000ha\)\(=  0,5 ha\) ;

c) \(1ha=\dfrac{1}{100}km^2 = 0,01km^2\) ;

d) \(15ha=\dfrac{15}{100}km^2 = 0,15km^2\) .

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

a) \(5,34 km^2= …ha\) ;

b) \(16,5m^2 = …m^2 …dm^2\) ;

c) \(6,5 km^2 = …ha\) ;

d)  \(7,6256 ha  =…m^2\).

Phương pháp giải:

Xác lăm le côn trùng contact trong những đơn vị chức năng đo diện tích S đang được mang lại để các số đo diện tích S đang được mang lại bên dưới dạng lếu láo số phù hợp, tiếp sau đó ghi chép bên dưới dạng số đo đề bài bác đòi hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,34km^2= 5 \dfrac {34}{100}km^2= 5km^2 \;34ha\) \(= 534ha\) ;

Xem thêm: m + hno3 → m(no3)n + n2o + h2o

b) \(16,5m^2=16  \dfrac {5}{10}m^2= 16  \dfrac {50}{100}m^2\) \(= 16m^2\;50dm^2\) ;

c) \(6,5km^2= 6  \dfrac {5}{10}km^2= 6  \dfrac {50}{100}km^2\) \(= 6km^2\;50ha= 650ha\) ;

d)  \(7,6256ha = 7  \dfrac {6256}{10000}ha = 7\)ha \(6256m^2\) \(=76 256m^2\).